INFORMATION OCH TIDPLAN AVSEENDE SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

På årsstämman i CybAero AB (publ) torsdagen den 4 april 2013 togs beslut om att genomföra en sammanläggning (även kallad omvänd split) av bolagets aktier 1:10 (en ny aktie ersätter tio gamla aktier).

Till de aktieägare som har ett innehav som inte är jämnt delbart med 10, kommer Vellenova AB att vederlagsfritt tillhandahålla så många aktier (1 - 9 aktier) att aktieägarens innehav blir jämnt delbart med 10. Tillhandahållandet av aktier sker genom Euroclears försorg, utan att någon åtgärd behöver vidtas av aktieägaren.

Sammanläggningen kommer att resultera i ett lägre antal aktier i bolaget samtidigt som aktiens kvotvärde ökar. Det totala kvotvärdet av en aktieägares aktier efter sammanläggningen, det vill säga aktieägarens andel av bolagets aktiekapital, blir oförändrat. Bortsett från att aktiens kvotvärde ändras, kommer varje ny sammanlagd aktie att inneha samma rättigheter som nu existerande aktier.

Exempel från en aktieägares perspektiv

Nedan följer ett förklarande exempel på hur en enskild aktieägares innehav kommer att förändras före och efter sammanläggningen.

Aktieägaren Stephanie äger före sammanläggningen 12 764 aktier i CybAero, envar med ett kvotvärde på 0,15 kronor per aktie. Värdet av dessa uppgår till aktuell börskurs på cirka 3 kronor per aktie till 38 292 kronor (12 764 * 3 kronor per aktie).

Eftersom Stephanie har ett aktieinnehav som inte är jämnt delbart med 10 kommer hon automatiskt att erhålla 6 extra aktier så att innehavet blir jämnt delbart med 10 (12 764 aktier plus 6 aktier = 12 770 aktier). Sammanläggningen innebär att Stephanies aktier läggs samman till 1 277 aktier.

Sammanläggningen innebär att CybAeros börskurs kommer att justeras och bli värd cirka 10 gånger så mycket. Varje ny aktie kommer att få ett kvotvärde på 1,50 kronor per aktie. Värdet av Stephanies aktier kommer efter sammanläggningen att uppgå till 38 310 kronor (1 277 * 30 kronor). Värdet 38 310 kronor är samma värde som före sammanläggningen (38 292 kronor), plus värdet av 6 utfyllnadsaktier á 3 kronor (6 * 3 kronor = 18 kronor).

Syfte med sammanläggningen

Syftet med sammanläggningen är att få ett mera lämpligt antal aktier i CybAero och en högre aktiekurs, vilket förväntas leda till minskad volatilitet. Detta kan attrahera nya grupper av investerare. Vidare är sammanläggningen ett led i att förbereda för en eventuell framtida notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsens huvudlista, vilket kan möjliggöra för nya grupper av investerare (aktiefonder och andra institutionella investerare) att investera i bolagets aktier, vilket förväntas leda till en allmän värdeökning för bolaget.

Tidplan för sammanläggning och information om ny ISIN-kod

Sista dag som aktie handlas före sammanläggningen: Måndag 13 maj

Första dag som aktie handlas efter sammanläggningen: Tisdag 14 maj

Avstämningsdag för sammanläggningen: Torsdag 16 maj

I samband med sammanläggningen kommer CybAeros aktie att få en ny ISIN-kod: SE0005188711.

Rensning av inneliggande orderbok på OMX First North

I samband med sammanläggningen kommer orderboken på OMX First North automatiskt att rensas, så att kursmässigt felaktiga avslut från och med första handelsdag efter sammanläggningen undviks.

Omräkning av villkor för teckningsoptioner och konvertibler

Utestående konvertibellån om totalt 20 miljoner kronor till AeroVironment samt utestående teckningsoptioner till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övrig personal i CybAero kommer att räknas om, så att villkoren motsvarar de som gällde före sammanläggningen.

Totalt antal aktier i bolaget efter sammanläggningen

Antalet utestående aktier i CybAero kommer efter sammanläggningen att uppgå till 8 689 844 aktier.

Till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och personal finns emitterat teckningsoptioner i två incitamentsprogram. Första programmet har lösenperiod 1 juni 2014 till 31 augusti 2014 med omräknad lösenkurs 10,50 kronor och ger vid fullt utnyttjande upphov till ytterligare 214 000 aktier i bolaget efter sammanläggningen. Andra programmet har lösenperiod 1 april 2016 till 30 juni 2016 med omräknad lösenkurs 13,40 kronor och ger vid fullt utnyttjande upphov till ytterligare 105 000 aktier i bolaget efter sammanläggningen.

De två konvertibellån som utställts till AeroVironment om vardera 10 miljoner kronor (totalt 20 miljoner kronor) kommer efter sammanläggningen att få en omräknad konverteringskurs på 10 kronor per ny aktie och kan därmed tillsammans konverteras till totalt 2 miljoner nya aktier efter sammanläggningen.

Maximalt antal aktier i bolaget efter sammanläggningen uppgår därmed till 11 008 844 aktier, efter full lösen och konvertering.

Läs på webben: www.cybaero.se
Filmer:
www.youtube.com/cybaero

Artiklar: http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS http://www.expressen.se/nyheter/1.2304459/obemannad-helikopter-redo-for-export

För mer information:
Leif Erlandsson, verkställande direktör CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post:
leif.erlandsson@cybaero.se

Om CybAero

CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).  CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har ca 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar