Kommuniké från CybAero AB:s (publ) årsstämma den 4 april 2013

Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Stämman beslutade om omval av Mikael Hult, Leif Erlandsson, Claes Drougge, Mats Westin, Göran Larsbrink och Jan Ahlgren. Mikael Hult utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvodet är oförändrat för styrelseledamöterna och utgår med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 50 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna

Stämman beslutade om omval av auktoriserade revisorn Arne Gunnarsson och godkände revisorn Mats Rehnström, båda verksamma vid KPMG.

Stämman beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. 

Stämman beslutade om ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med tidigare utskickat förslag vilket innebär att aktiekapitalet ökas med 675 034,445652 kronor utan utgivande av nya aktier, från 12 359 731,404348 kronor (motsvarande ett kvotvärde om 0,142231 kronor per aktie) till 13 034 765,85 kronor (motsvarande ett kvotvärde om 0,15 kronor per aktie), genom överföring från fritt eget kapital.

Syftet med aktiekapitalökningen är att bolagets aktier ska få ett matematiskt mer lätthanterligt kvotvärde.

Stämman beslutade om sammanläggning av aktier i enlighet med tidigare utsänt förslag vilket innebär en sammanläggning av bolagets aktier 1:10, varpå tio (10) aktier före sammanläggningen ersätts av en (1) aktie efter sammanläggningen, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

För att kunna genomföra den beslutade sammanläggningen av aktier, beslutade bolagsstämman även att bolagsordningens 4 § ska erhålla följande nya lydelse: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor.” och att bolagsordningens 5 § ska erhålla följande nya lydelse: ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4.000.000 och högst 16.000.000.”

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Ytterligare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, beslöts vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Stämman beslutade om bemyndigande avseende nyemission i enlighet med tidigare utsänt förslag enligt följande:

1.    Styrelsen bemyndigas att intill nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 1 500 000 kronor motsvarande högst en miljon (1 000 000) nya aktier.  

2.    Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.  

3.    Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.  

4.    Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.  

5.    Vid datum för kallelse till årsstämman finns 86 898 439 aktier emitterade (8 689 844 aktier efter genomförd sammanläggning enligt punkt 12 ovan). Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till cirka 10,3 procent.  

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, beslöts bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Konstaterades att samtliga beslut på stämman var enhälliga.

Läs på webben: www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero

Artiklar: http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS http://www.expressen.se/nyheter/1.2304459/obemannad-helikopter-redo-for-export

För mer information:
Leif Erlandsson, verkställande direktör CybAero AB, tel. 070-303 50 00
e-post:
leif.erlandsson@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har ca 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg Fondkommission, tel. 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar