Kommuniké från CybAero AB:s (publ) årsstämma den 9 april 2015

Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Stämman beslutade om omval av Mikael Hult, Claes Drougge, Mats Westin, Göran Larsbrink, Jan Ahlgren och Anna Öhrwall-Rönnbäck samt nyval av Mats Jacobsson. Claes Drougge utsågs till styrelsens ordförande. Noterades att önskemål framfördes av Per Carlsson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att årsstämman skall välja nomineringskommitté till valberedning från och med nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor samt med 75 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna

Stämman beslutade om omval av auktoriserade revisorn Helena Lundquist samt godkände revisorn Mats Rehnström, båda verksamma vid KPMG.

Stämman beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 6 ”Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter”.

Stämman beslutade om bemyndigande avseende nyemission i enlighet med styrelsens förslag och tidigare utsänt förslag enligt följande:

 1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst fyra miljoner femhundra tusen (4 500 000) kronor motsvarande högst tre miljoner (3 000 000) nya aktier.
   
 2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
   
 3. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
   
 4. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
   
 5. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 18 497 213 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till cirka 14 procent.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, beslöts bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Per Carlsson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren Mikael Hults förslag om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) serie 2015/2016 samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram

 1. Årsstämman fattar beslut om emission av högst sjuhundratusen (700 000) teckningsoptioner serie 2015/2016 (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i CybAero. Vid fullt utnyttjande innebär detta en ökning av bolagets aktiekapital med högst en miljon femtiotusen (1 050 000) kronor.
   
 2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 110 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq OMX First North under perioden från och med den 12 mars 2015 till och med den 8 april 2015, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.
   
 3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 15 januari 2016 till 31 januari 2016. Löptiden är således cirka nio månader från utgivningstillfället.
   
 4. Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2015/2016 följer av separat redogörelse som återfinns på bolagets hemsida.
   
 5. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av CybAero Värdepapper AB, ett av CybAero helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”).
   
 6. Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 april 2015. Styrelsen kan dock förlänga teckningstiden.
   
 7. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget. Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort värde för Bolagets framtida utveckling (”Deltagarna”) som en del av ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet omfattar styrelse, ledning, nyckelpersoner och övriga anställda.
   
 8. Deltagarna delas in i kategorier, där
   
  a. Kategori 1 utgörs av styrelseledamöter och består av sju personer;
  b. Kategori 2 utgörs av verkställande direktören, ledande befattningshavare samt nyckelpersoner och består av tio personer;
  c. Kategori 3 utgörs av övriga personal och består av fyrtio personer.

  Deltagare ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:

  a. Kategori 1 äger rätt att förvärva vardera högst 10.000 teckningsoptioner;
  b. Kategori 2 äger rätt att förvärva vardera högst 20.000 teckningsoptioner;
  c. Kategori 3 äger rätt att förvärva vardera högst 10.000 teckningsoptioner;

  Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan skall kunna reserveras för framtida rekryteringar av personer inom koncernen, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning skall tillämpas.
   
 9. För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.
   
 10. Årsstämman beslöt godkänna överlåtelsen av teckningsoptioner av serie 2015/2016 till Deltagarna.
   
 11. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och delaktighet i Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt anställning och/eller engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets möjligheter att lyckas med rekryteringar av personal till nyckelbefattningar i Bolaget.
   
 12. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
   
 13. Vid datum för kallelse till årsstämman fanns 18 497 213 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 3,6 procent.
   
 14. Bolagets verkställande direktör beslöts bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.

Melker Andreason (2 257 + 2 905 + 2 553 röster) och Daniel Häll (24 444 röster) röstade emot förslaget. Förslaget bifölls därmed med totalt 2 650 249 röster (98,8%) mot 32 159 röster (1,2%). Noterades att Erik Sprinchorn från Swedbank Robur Fonder AB framförde synpunkten att framtida incitamentsprogram bör följa Svensk Kod för Bolagsstyrning och önskar att denna synpunkt förs till protokollet.

   – Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren Mikael Hults förslag om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) serie 2015/2018 samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogram

 1. Årsstämman fattar beslut om emission av högst sjuhundratusen (700 000) teckningsoptioner serie 2015/2018 (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i CybAero. Vid fullt utnyttjande innebär detta en ökning av bolagets aktiekapital med högst en miljon femtiotusen (1 050 000) kronor.
   
 2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 130 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq OMX First North under perioden från och med den 12 mars 2015 till och med den 8 april 2015, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.
   
 3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 15 april 2018 till 30 april 2018. Löptiden är således cirka tre år från utgivningstillfället.
   
 4. Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2015/2016 följer av separat redogörelse som återfinns på bolagets hemsida.
   
 5. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av CybAero Värdepapper AB, ett av CybAero helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”).
   
 6. Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 april 2015. Styrelsen kan dock förlänga teckningstiden.
   
 7. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget. Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort värde för Bolagets framtida utveckling (”Deltagarna”) som en del av ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet omfattar styrelse, ledning, nyckelpersoner och övriga anställda.
   
 8. Deltagarna delas in i kategorier, där
   
  a. Kategori 1 utgörs av styrelseledamöter och består av sju personer;
  b. Kategori 2 utgörs av verkställande direktören, ledande befattningshavare samt nyckelpersoner och består av tio personer;
  c. Kategori 3 utgörs av övriga personal och består av fyrtio personer.

  Deltagare ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:

  a. Kategori 1 äger rätt att förvärva vardera högst 10.000 teckningsoptioner;
  b. Kategori 2 äger rätt att förvärva vardera högst 20.000 teckningsoptioner;
  c. Kategori 3 äger rätt att förvärva vardera högst 10.000 teckningsoptioner;

  Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan skall kunna reserveras för framtida rekryteringar av personer inom koncernen, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning skall tillämpas.
   
 9. För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.
   
 10. Årsstämman beslöt godkänna överlåtelsen av teckningsoptioner av serie 2015/2018 till Deltagarna.
   
 11. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och delaktighet i Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt anställning och/eller engagemang i Bolaget. Genom incitamentsprogrammet ökas också Bolagets möjligheter att lyckas med rekryteringar av personal till nyckelbefattningar i Bolaget.
   
 12. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
   
 13. Vid datum för kallelse till årsstämman fanns 18 497 213 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 3,6 procent.
   
 14. Bolagets verkställande direktör beslöts bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.

Melker Andreason (2 257 + 2 905 + 2 553 röster) röstade emot förslaget. Förslaget bifölls därmed med totalt 2 674 693 röster (99,7%) mot 7 715 röster (0,3%).

 
För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45,
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, marknadskommunikatör CybAero, tel 073-325 58 68,
e-post: ina.nehr@cybaero.se

 
 
Läs på webben:
www.cybaero.se        Filmer: www.youtube.com/cybaero

  
Om CybAero

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Kontakt

 • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar