Kommuniké från CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämma den 8 november 2013

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 17 oktober 2013 om företrädesrättsemission om aktier och teckningsoptioner (Units) (”Emissionen”):

Emissionen i sammandrag

 • Åtta (8) befintliga aktier i CybAero ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 • Teckningskursen per Unit är 16 kronor, varav teckningskursen per aktie uppgår till 8 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 • Totalt kommer (högst) 2 172 460 aktier att emitteras inom ramen för Emissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 17 379 680 kronor.
 • Teckningstiden är 21 november – 9 december 2013.
 • Teckning kan endast ske i form av Units. Efter att Emissionen av Units blivit registrerad hos Bolagsverket kommer de nya aktierna och teckningsoptionerna att separeras. Bolaget kommer att ansöka om att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på First North.
 • Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta fram tiden för betalning.
 • Emissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och ett garantikonsortium.

Övertilldelningsoption

Emissionen kompletteras av en övertilldelningsoption, som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2013 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 april 2013. Övertilldelningsoptionen innebär att vid överteckning av Emissionen kommer ytterligare upp till 270 000 units, motsvarande 540 000 aktier och 270 000 teckningsoptioner, att emitteras, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 4 320 000 kronor före emissionskostnader, i övrigt på samma villkor som Emissionen.

Teckningsoptioner

 • En (1) vederlagsfri teckningsoption ger rätt att teckna ytterligare en (1) ny aktie i CybAero till teckningskursen 12 kronor per aktie under perioden 15 januari – 30 januari 2015.
 • Totalt kommer (högst) 1 086 230 teckningsoptioner att emitteras inom ramen för Emissionen.
 • Om även hela Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas kommer ytterligare (högst) 270 000 teckningsoptioner att emitteras, vilket summerar till totalt (högst) 1 356 230 teckningsoptioner.
 • Teckningsoptionerna kommer vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget ytterligare 13 034 760 kronor för emissionskostnader, vilket utökas till totalt 16 274 760 kronor om även teckningsoptioner från eventuell teckning av Övertilldelningsoptionen utnyttjas.

Utspädning

 • Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Emissionen kommer (högst) att uppgå till 20,0 procent.
 • Om även hela Övertilldelningsoptionen utnyttjas blir utspädningen cirka 23,8 procent.
 • Om teckningsoptionerna från Emissionen utnyttjas kommer utspädningen att uppgå till cirka 27,3 procent
 • Om hela Övertilldelningsoptionen utnyttjas inklusive samtliga teckningsoptioner från Övertilldelningsoptionen kommer den totala utspädningen att uppgå till cirka 31,9 procent.

Tidplan för Emissionen

 • Memorandum offentliggörs: omkring den 18 november 2013
 • Avstämningsdag: 18 november 2013
 • Teckningstid: 21 november – 9 december 2013
 • Sista handelsdag inklusive rätt till uniträtter: 13 november 2013
 • Första handelsdag exklusive rätt till uniträtter: 14 november 2013
 • Handel i uniträtter: 21 november – 4 december 2013
 • Handel i betalda tecknade Units (BTU): Från den 21 november 2013 till dess att Emissionen registrerats vid Bolagsverket
 • Handel i nya aktier inleds: omkring den 16 januari 2014
 • Handel i teckningsoptioner inleds: omkring den 17 februari 2014

Emissionsinstitut

Remium Nordic AB agerar emissionsinstitut i samband med Emissionen.

Information till aktieägare med anledning av Emissionen

 • Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla tryckt memorandum, vd-brev, emissionsredovisning, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan företräde.
 • Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla tryckt memorandum, vd-brev samt anmälningssedel för teckning utan företräde (observera att detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring).

Informationsträffar med anledning av Emissionen

CybAero kommer att hålla informationsträffar med anledning av Emissionen, dit alla intresserade inbjuds att delta, såväl aktieägare som de som inte är aktieägare.

 • Malmö, måndag 25 november, 1730 (förtäring från 1700), Malmö Börshus, Skeppsbron 2
 • Stockholm, tisdag 26 november, 1200 (lunchmöte), Remiums lokaler, Kungsgatan 12 - 14
 • Göteborg, onsdag 27 november, 1800 (förtäring från 1730), Gothia Towers, Mässans gata 24
 • Linköping, torsdag 28 november, 1800 (förtäring från 1730), Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7
 • Stockholm, måndag 2 december, 1800 (förtäring från 1730), World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Anmälan till informationsträffarna sker per e-post till: info@cybaero.se, per telefon till +46 (0) 13‑465 29 00 eller per fax till +46 (0) 775 ‑ 707 158.

Linköping 8 november 2013

Styrelsen i CybAero AB (publ)

Läs på webben: www.cybaero.se                     Filmer: www.youtube.com/cybaero

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt

eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-

Kong, Sydafrika eller något annat land eller jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,

reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet

att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från

1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att

förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter eller andra värdepapper i

CybAero. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CybAero kommer endast att ske

genom det memorandum som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 18 november

2013.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna eller teckningsoptionerna

kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte

överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där

eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering

enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se

Claes Drougge, styrelseordförande, tel 070-757 24 68

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Kontakt

 • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar