Korrigering avseende information i memorandum och informationsbroschyr om skatteregler för investeraravdrag i ISK

I CybAeros memorandum och informationsbroschyr för pågående företrädesrättsemission anges att Riksdagens nyligen beslutade investeraravdrag även gäller för investeringar som görs via Investeringssparkonto (”ISK”). CybAero har nu fått besked från Skatteverket att deras uppfattning är att investering via ISK inte ger rätt till investeraravdrag. Utifrån Skatteverkets uppfattning bör varje potentiell investerare i CybAeros företrädesrättsemission beakta att informationen i CybAeros memorandum och informationsbroschyr därmed kan vara felaktig avseende rätt till investeraravdrag om investeringen görs via ISK.

Bakgrund

Riksdagen har nyligen beslutat om att införa investeraravdrag för investeringar i rörelsedrivande små och medelstora bolag, vilket gäller på investeringar som görs från och med 1 december 2013. Investeraravdraget gäller endast för fysiska personer och inte för juridiska personer. Därmed är investeringar som fysiska personer gör via kapitalförsäkringar inte berättigade till investeraravdrag, då aktierna formellt ägs av ett försäkringsbolag.

CybAero kontaktade Skatteverket i oktober 2013 med en förfrågan avseende en översyn av informationen som skulle anges i memorandumet om investeraravdraget, bland annat innehållande information om att även investeringar som görs via ISK ger rätt till investeraravdrag. I förfrågan angavs även teckningstiden för företrädesrättsemissionen.

Skatteverket besvarade förfrågan den 20 november 2013, dagen innan första teckningsdag i emissionen, då memorandum och informationsbroschyr redan var distribuerat. I sitt svar beklagar Skatteverket att svaret har dröjt, men att orsaken till dröjsmålet är att man har velat kontrollera huruvida investering via ISK ger rätt till investeraravdrag.

Skatteverket skriver i svaret att deras uppfattning är att en investering via ISK inte ger rätt till investeraravdrag. Skatteverket refererar därvid till Inkomstskattelagen 43 kap. 10 § 2 p., där det bl.a. anges att ett krav för investeraravdrag är att förvärvaren är skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna.

Skatteverket skriver i svaret att om en person äger aktierna genom ett ISK, är personen inte skattskyldig för vinst på andelarna, och lagtexten är tydlig med att förvärvaren ska vara skattskyldig för vinst på andelarna. Skatteverket skriver vidare att även om detta inte var lagstiftarens intention, så är Skatteverkets uppfattning att Inkomstskattelagen 43 kap. 10 § sätter stopp för investeraravdrag på andelar som ägs via ett investeringssparkonto.

Felaktig information i memorandum och informationsbroschyr

Sammanfattningsvis har CybAero inte haft någon möjlighet att förutsäga detta svar från Skatteverket. Som en följd av att memorandum och informationsbroschyr redan var tryckt när svaret anlände har CybAero inte haft möjlighet att justera informationen i memorandumet. CybAero anser sig ha handlat i god tro avseende informationen om investeraravdrag och ISK i memorandum och informationsbroschyr och beklagar att potentiellt felaktig information finns återgiven.

Linköping 26 november 2013
Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se

Claes Drougge, styrelseordförande, tel 070-757 24 68

Läs på webben:  www.cybaero.se                     Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar