Beslut vid extra bolagsstämma i Cyber Com

Beslut vid extra bolagsstämma i Cyber Com Vid extra bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) har i dag fattats följande beslut: 1. Styrelsens förslag till beslut om nyemission godkändes Styrelsens förslag om att öka bolagets aktiekapital från 7.882.875 kr, motsvarande 7.882.875 stamaktier serie B, om vardera nominellt 1 krona, till 7.994.303 kr genom nyemission av högst 111.428 stamaktier serie B godkändes. För varje tecknad aktie skall erläggas nominellt belopp 1 krona jämte en överkurs om 209 kronor, tillhopa 210 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma aktieägare i Intra-X Data AB som tillför 425 aktier i nämnda bolag till Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB såsom apportegendom. Skälet till frångåendet av aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör en del i den transaktion varigenom bolaget förvärvar aktierna i Intra-X Data AB. 2. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning godkändes Styrelsens förslag att bolagstämman skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uppta två förlagslån på vardera nominellt 25 kr, med högst 145.455 respektive 227.274 avskiljbara optionsrätter för nyteckning av stamaktier serie B i bolaget godkändes. Skuldebrevens emissionskurs skall motsvara 100 procent av nominellt belopp. Rätt att teckna skuldebreven skall tillkomma aktieägarna i Intra-X Data AB. Skälet till frångående av aktieägarnas företrädesrätt är att emissionerna utgör en del i den transaktion varigenom bolaget förvärvar aktierna i Intra-X Data AB. Innehavare av optionsbevis äger för varje optionsrätt teckna en stamaktie serie B i bolaget på nominellt 1 kr, vilket medför att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, kan ökas med 145.455 kr respektive 227.274 kr, dvs totalt 372.729 kr. För varje tecknad aktie skall erläggas 220 kr. Teckningsperioden för nyteckning löper från och med den 1 mars 2001 till och med den 15 mars 2001 respektive från och med den 1 mars 2002 till och med den 15 mars 2002. Styrelsen för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) För ytterligare information kontakta: Per Bergström, VD och koncernchef Telefon: 08 - 678 78 80 Mobiltelefon: 0708 - 644 701 E-post: per.bergstrom@cybercom.se Läs mer om cyber com: HTTP://WWW.CYBERCOM.SE ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00900/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar