Cyber Com håller bolagsstämma 28 april

Cyber Com håller bolagsstämma 28 april Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 28 april 2000 kl 15.00 i Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Rätt att deltaga För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast den 18 april 2000, dels anmäla sitt deltagande till Kristina Svensson på bolaget, Birger Jarlsgatan 13, 111 45, Stockholm, fax 08-678 78 85, e-post: kristina.svensson@ cybercom.se senast den 25 april 2000 kl.16.00, varvid antalet biträden skall uppges. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 18 april 2000 tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 11. Val av styrelseledamöter, inkl bestämmande av antalet styrelseledamöter 12. Val av revisorer 13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt, i anledning av bolagsordningsändringen, ändring av optionsvillkoren beträffande utestående optionsrätter 14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission m m 15. Styrelsens förslag till beslut om emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av optionsrätter 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket 17. Eventuella övriga ärenden 18. Stämmans avslutande Utdelning (punkt 8) Styrelsen föreslår att utdelning inte skall utgå. Val av revisor och revisorssuppleant (punkt 12) Styrelsen föreslår omval av revisor Ulf Pettersson och revisorssuppleant Pål Wingren, båda Öhrlings PricewaterhouseCoopers för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter detta revisorssval. Ändringar i bolagsordning (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagordningen, varvid § 6 stryks så att möjligheten att utge olika aktieslag tas bort, vilket medför att nuvarande aktie i bolaget, stamaktie serie B, kommer att benämnas enbart aktie. Vidare föreslås att § 14 stryks, varvid bestämmelsen om hembud tas bort. Som en följd av ändringen i bolagordningen föreslås att optionsvillkoren beträffande utestående optionsrätter ändras så att desamma berättigar till nyteckning av det enda aktieslag som framdeles kommer att finnas i bolaget. Bemyndigande (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 1.500.000 kr. Frångående skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier och skuldebrev skall kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis består av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Förlagslån med avskiljbara optionsrätter (punkt 15) Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bolaget skall uppta ett förlagslån på nominellt högst 10.000 kr, genom emission av förlagsbevis med högst 250.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Förlagslånet, som löper utan ränta, förfaller till betalning den 2 maj 2000. Förlagslånets emissionskurs skall motsvara 100 procent av förlagslånets nominella belopp jämte en överkurs om 7.500.000 kr. Företrädesrätt att teckna förlagslånet skall tillkomma det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB för vidareförsäljning av de avskiljbara optionsrätterna till verksamma inom Cyber Com koncernen. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie i bolaget på nominellt 1 kr, vilket medför att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, kan ökas med 250.000 kr. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar ca 2,8 procent av kapitalet och rösterna. För varje tecknad aktie skall erläggas betalning med 140 procent av genomsnittet av akties sista betalkurs enligt OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista varje dag under perioden den 28 april 2000 till och med den 14 maj 2000, dock ej lägre än akties nominella belopp. Teckningsperioden för nyteckning löper från och med den 15 maj 2002 till och med den 15 juni 2002. Skälet till frångåendet av aktieägarnas företrädesrätt är att det är väsentligt för bolaget att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos de verksamma kan förväntas stimulera till ökat intresse för verksamheten och stärka banden mellan koncernen och de verksamma. Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall godkänna att dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB överlåter optionsrätterna enligt ovan till verksamma i Cyber Com koncernen. Personer i ledande befattningar samt nyckelpersoner kommer erbjudas att förvärva högst 5.000 optionsrätter per person. Övriga personal kommer erbjudas att förvärva högst 1.000 optionsrätter per person. Externa styrelseledamöter kommer erbjudas att förvärva tillsammans högst 15.000 optionsrätter. Optionsrätterna skall överlåtas till marknadsvärde. Beräkning av marknadsvärde kommer att ske av Öhrlings PricewaterhouseCoopers i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell för optioner, med utgångspunkt från genomsnittet av akties sista betalkurs enligt OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista varje dag under perioden den 28 april till och med den 14 maj 2000. Övriga beslutsförslag I fråga om styrelse- och revisionsarvode (punkt 10) samt val av styrelse (punkt 11), står aktieägare, som tillsammans representerar ca 40 procent av det totala röstetalet för samtliga aktier i bolaget bakom följande förslag: * Ett styrelsearvode om 450.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning. * Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter. Omval av ledamöterna Peter Törnquist, Per Bergström, Pekka Seitola, Hans Lindroth och Lars Persson samt nyval av Gert Schyborger, Kerstin Ryer och Christer Sandahl. Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med den 14 april 2000. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt styrelsens förslag till beslut om emission av förlagslån kommer att hållas tillgängliga från och med den 20 april 2000. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmans beslut under punkten 15 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Registrering av deltagare börjar kl 14.00. Välkomna! Stockholm i mars CYBER COM CONSULTING GROUP SCANDINAVIA AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar