Cybercoms nyemission övertecknad

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.

Cybercom har genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilken tillför bolaget omkring 368 miljoner kronor före emissionskostnader. Av de erbjudna aktierna i nyemissionen har cirka 99,2 procent tecknats med företrädesrätt och cirka 14,0 procent har tecknats utan företrädesrätt. Nyemissionen är således övertecknad.

Styrelsen har beslutat att tilldela 80 635 aktier, motsvarande cirka 0,8 procent av nyemissionen, som tecknades utan företrädesrätt, i enlighet med de tilldelningsprinciper som redogjordes för i prospektet. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utfärdande av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 2 oktober 2007. Efter att betalning av aktierna har registrerats kommer aktierna att levereras till aktieägarnas konton snarast möjligt. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. De nya aktier som tecknats med företrädesrätt beräknas bli föremål för handel den 2 oktober 2007. Leverans av dessa aktier beräknas ske till aktieägarnas konton den 5 oktober 2007.

Antalet aktier i Cybercom ökar till följd av nyemissionen med 9 948 605 aktier. Efter nyemissionen uppgår bolagets aktiekapital till 22 384 362 kronor fördelat på 22 384 362 aktier.


Cybercom Group Europe AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Boman, vd och koncernchef 073-983 89 79
Per Jonsson, finansdirektör 070-770 46 22
Patrik Anshelm, tf IR & informationsdirektör 070-971 12 84

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar