Cybercoms nyemission övertecknad

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG ELLER JAPAN

Som tidigare meddelats har Cybercoms styrelse, med stöd av erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen har fulltecknats och därigenom tillförs bolaget cirka 100 MSEK före emissionskostnader. Av de erbjudna aktierna i nyemissionen har cirka 98,7% tecknats med stöd av teckningsrätter. Utöver det har aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter som mer än väl överstiger antal aktier som finns kvar att fördela. Nyemissionen är därmed fulltecknad och lämnade emissionsgarantier behöver ej tas i anspråk. De 127 794 aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 1,3% av det totala erbjudna antalet aktier, kommer i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas de aktieägare i Cybercom som tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter. Emissionen medför att antalet aktier i Cybercom ökar med 9 833 936 aktier och att bolagets aktiekapital ökar med 9 833 936 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 34 418 776 SEK, fördelat på 34 418 776 aktier. De nyemitterade aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm i juli 2009. Cybercom Group Europe AB (publ)

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar