Kallelse till bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB

Kallelse till bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 januari 2002 kl 10.00 hos bolaget, Norrmalmstorg 16, Stockholm. Rätt att deltaga samt anmälan För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast tio dagar före stämman dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast den 7 januari 2002 kl 16.00, under adress Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB, Box 7574, 103 93, Stockholm, fax 08-578 646 10, e- post: info@cybercom.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- /organisationsnummer, adress och telefonnummer. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 28 december 2001 tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av förlagslån med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt överlåtelse av optionsrätter med frångående av aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Förslag se nedan. 7. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten. 8. Eventuella övriga ärenden. 9. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av förlagslån med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt överlåtelse av optionsrätter Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om att uppta ett förlagslån på nominellt högst 10.000 kronor, genom emission av förlagslån med högst 500.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Förlagslånet löper med 5 procent årlig ränta och förfaller till betalning vid anfordran. Förlagslånets emissionskurs skall motsvara 100 procent av förlagslånets nominella belopp ökat med ett beräknat marknadsvärde av optionsrätterna. Företrädesrätt att teckna förlagslånet skall tillkomma det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB. Varje optionsrätt berättigar till teckning av 1 aktie i bolaget envar om nominellt 1 krona, vilket medför att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, kan ökas med 500.000 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar ca 5,7 procent av kapitalet och rösterna. För varje tecknad aktie skall erläggas betalning med 130 procent av genomsnittet av akties sista betalkurs enligt OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista varje dag under perioden den 27 december 2001 till och med den 10 januari 2002, dock ej lägre än akties nominella belopp. Teckningsperioden för nyteckning löper från och med den 1 februari 2004 till och med den 4 mars 2004. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är väsentligt för bolaget att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos de verksamma kan förväntas stimulera till ökat intresse för verksamheten och stärka banden mellan bolaget och de anställda. Det optionsprogram som idag löper med teckningstid under hösten 2002 fyller på grund av rådande marknadsläge ingen funktion längre och styrelsen ser det som viktigt att innehavarna av detta optionsprogram bereds en ny möjlighet till ett ägarengagemang i bolaget. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Cyber Com Consulting Uppsala AB:s överlåtelse av optionsrätterna enligt ovan till anställda i Cyber Com koncernen. Externa styrelseledamöter och personer i ledande befattningar samt nyckelpersoner kommer erbjudas att förvärva högst 20.000 optionsrätter per person. Övriga verksamma kommer att erbjudas högst 5.000 optionsrätter per person. Anställda inom Cyber Com-koncernen som är innehavare av optionsrätter hänförliga till det optionsprogram som utgavs under hösten 2000 kommer att erbjudas att förvärva motsvarande antal optionsrätter utan vederlag. De arbetsgivaravgifter som uppkommer till följd härav bekostas av Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) koncernen. Till övriga teckningsberättigade skall optionsrätterna överlåtas till marknadsvärde. Beräkning av marknadsvärde kommer att ske av Öhrlings PricewaterhouseCoopers i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell för optioner. Bolagsstämmans beslut under punkten 6 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondels majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till emission av förlagsbevis med avskiljbara optionsrätter samt de handlingar som föreskrivs i 5 kap 3 § jmf med 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med den 4 januari 2002 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på adress Norrmalmstorg 16, Stockholm. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i december 2001 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00720/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00720/bit0001.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar