D. CARNEGIE & CO AB (publ) TILLTRÄDER 1420 LÄGENHETER I STOCKHOLMSREGIONEN

D. Carnegie & Co AB (publ) har den 3 april 2018 tillträtt tidigare aviserat förvärv av 27 fastigheter för 2,47 miljarder kronor före avdrag för latent skatt om 0,21 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna i Järna, Södertälje och Nynäshamn, alla i Stockholms län. Fastigheterna ligger i nära anslutning till delar av D. Carnegies befintliga bestånd. Transaktionen har genomförts som en bolagsaffär.

SEKm
Total yta 105,900 Hyresvärde 134
Bostadsyta 93,900 Driftnetto 84
Område Antal lägenheter Renoveringsgrad
Södertälje 807 Ej renoverade 49%
Järna 381 Semi-renoverade 25%
Nynäshamn 232 Helrenoverade 26%

Huvuddelen av beståndet är beläget i Södertälje och kommer möjliggöra betydande synergier i kombination med D. Carnegie & Co:s befintliga bestånd. 49% av beståndet är ej renoverat. D. Carnegie & Co har identifierat mindre kapitalkrävande tilläggsrenoveringar i cirka 25% av beståndet.

Fastigheterna har förvärvats från Akelius.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Svein Erik Lilleland på telefon +46 8 121 317 25

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till drygt 21 456 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 December 2017 till 1 576 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar