D. Carnegie & Co:s årsredovisning 2016 publicerad på www.dcarnegie.se

Årsredovisningen 2016 för D. Carnegie & Co AB (publ) finns nu att läsa på hemsidan under http://www.dcarnegiegroup.se/sv/sektion/finansiell-information/finansiella-rapporter/. En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning under slutet av april 2017. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i slutet på april. 

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 07:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 25

Per-Axel Sundström, finansdirektör, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 25

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2016 till drygt 16 998 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 december 2016 till 1 379 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.