D. Carnegie & Co:s årsredovisning 2017 publicerad på www.dcarnegie.se

13 april 2018  

Årsredovisningen 2017 för D. Carnegie & Co AB (publ) finns nu att läsa på hemsidan under http://www.dcarnegiegroup.se/sv/sektion/finansiell-information/finansiella-rapporter/.  

En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning under slutet av april 2018.

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 15:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 25

Per-Axel Sundström, Finansdirektör, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 25

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till drygt 21 456 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 December 2017 till 1 576 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar