Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 klockan 14.00 på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2015, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 6 maj 2015 klockan 16.00.

Anmälan ska ske skriftligen D. Carnegie & Co AB (publ), Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm eller e-post till info@dcarnegie.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

För kallelsen i sin helhet, se pdf nedan:

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar