Kommuniké från extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) den 23 februari 2018 fattades följande beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2018, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 1,5 miljarder kronor (före transaktionskostnader). Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, D. Carnegie & Co, tel. +46 (0)8 – 121 317 25

James Seppala, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co, tel. +46 (0)8 – 121 317 25

Informationen lämnades för offentliggörande kI. 16.20 den 23 februari 2018

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till drygt 21 456 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 December 2017 till 1 576 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar