Rättelse av kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 klockan 14.00 på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2015, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 6 maj 2015 klockan 16.00.

Anmälan ska ske skriftligen D. Carnegie & Co AB (publ), Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm eller e-post till info@dcarnegie.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

För fullständig kallelse, se bifogad pdf nedan.

Taggar:

Om oss

Om D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2016 till drygt 15 887 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2016 till 1 366 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar