Vega Holdco har förvärvat aktier tidigare kontrollerade genom fullmakt och avser att utnyttja teckningsoptioner

Vega Holdco S.à r.l. ("Vega Holdco") har informerat bolaget att Vega Holdco den 28 april 2017 har förvärvat 1 594 333 A-aktier och 2 344 801 B-aktier från Kvalitena AB (publ), vilka Vega Holdco tidigare, genom fullmakt, kontrollerade rösträtten för. Vega Holdco har vidare informerat att aktierna har förvärvats till ett pris som motsvarar eller understiger priset i det budpliktsbud som Vega Holdco offentliggjorde den 17 oktober 2016. Därtill har Vega Holdco meddelat att det denna vecka avser att begära utnyttjande av 1 460 000 teckningsoptioner av serie 2014/2017, berättigande till teckning av 1 460 000 B-aktier i bolaget.

Efter förvärvet och utnyttjandet av teckningsoptioner kommer Vega Holdco inneha cirka 52,0 procent av aktierna och kontrollera cirka 65,1 procent av rösterna i bolaget (vilket inkluderar röster kontrollerade genom fullmakt).

Stockholm den 3 maj 2017
D. Carnegie & Co AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta
Ulf Nilsson
+46 (0)8 121 317 25

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 17.40 CEST.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2016 till drygt 17 481 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2017 till 1 390 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar