Årsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ).

Årsstämman för Dacke Group Nordic AB (publ.) godkände årsredovisning samt beviljade styrelse och ledning ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade att ajournera val av ny styrelse till 29 juni. Sittande styrelse kvarstår under perioden fram till detta datum.

Stämman som genomförs i ett Dacke under rekonstruktion var förstärkt med representanter för rekonstruktörerna samt den granskande revisorn från Grant Thornton. VD Peter Zakrisson redogjorde för året som gått samt rekonstruktionsarbetet. Revisorn kommenterade revisionsberättelsen med att ytterligare poängtera sina formuleringar kring det känsliga läget för ett företag i reskonstruktion. Bolagets resultat och balansräkning godkändes och sittande styrelse tillsammans med VD och beviljades ansvarsfrihet. Vid punkten val av styrelse beslutades ajournering av stämman i syfte att ge valberedningen ytterligare tid för att kunna presentera en ny styrelse. Vid frågor, vänligen kontakta: Peter Zakrisson, vd Dacke Group Nordic AB (publ.), Mobil: 0709-50 96 20 e-post: peter.zakrisson@dackegroup.com

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Prenumerera

Dokument & länkar