DACKE GROUP NORDIC (publ.)

Delårsrapport januari - juni 2007

Perioden 1 januari – 30 juni, 2007 jämfört med samma period 2006
• Nettoomsättningen uppgick till 322,8 MSEK (254,3), en ökning med 26,9 %.
• Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar och centrala kostnader uppgick till -1,9 MSEK (14,3).
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -149,0 MSEK (10,2).
• Goodwill har, i enlighet med IFRS, skrivits ned med 135,7 MSEK. Nedskrivningen har ingen effekt på
bolagets likviditet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,2 MSEK (11,8).
• Omfattande investerings- och strukturprogram i Anthill påverkar periodens resultat och kassaflöde

Perioden 1 april – 30 juni, 2007 jämfört med samma period 2006
• Nettoomsättningen uppgick till 176,6 MSEK (134,3), en ökning med 31,5 %.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -149,1 MSEK (5,3).
• Resultat efter skatt uppgick till -151,9 MSEK (5,0).
• Resultat per aktie uppgick till -20,52 SEK (0,95).
• Koncernens soliditet är efter nedskrivningar av goodwill 38 %. Moderbolagets soliditet är 82 %.

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Dokument & länkar