Beslut fattade vid årsstämma i Dagon AB (publ) 12 april 2012

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2011.

Styrelse m m
Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
Det beslutades att styrelsen skall bestå av fyra stycken ordinarie ledamöter, utan suppleanter. För tiden
intill slutet av årsstämman 2013 omvaldes Lennart Olsson och Fredrik Svensson till ordinarie styrelseledamöter. Två nya ledamöter invaldes i styrelsen, Rutger Arnhult och Lars Hökenström. Lennart Olsson omvaldes till styrelseordförande. Det beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsen. Revisorsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades att inte utse någon valberedning.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning skall lämnas för år 2011.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets
ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Förslaget innebär i korthet att Dagon skall erbjuda en marknadsmässig ersättning i syfte att attrahera och behålla kompetenta befattningshavare. Lönen skall bestå av fast lön, pensionsförmåner och avgångsvederlag. Pensionsavtalen skall i allt väsentligt motsvara ITP-planen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ge styrelsen ett bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

För vidare information, vänligen kontakta:
Per Johansson, verkställande direktör, telefon 040-607 48 03
Lennart Olsson, styrelseordförande, telefon 0705-85 76 99

Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm. Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012 kl. 21.00.

Taggar:

Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se

Dokument & länkar