Dagon Delårsrapport januari – juni 2007

• Fastighetsintäkterna uppgick till 165,1 mkr (-).

• Periodens resultat uppgick till 114,1 mkr (-), vilket motsvarar 7,40 kronor per aktie efter utspädning (-).

• Av periodens resultat avser 71,8 mkr orealiserade värdeförändringar från fastigheter och finansiella instrument.

• Uthyrningsgraden var 86 procent (-).

• Under perioden har investeringar om 1 806 mkr genomförts, varav 1 715 mkr avser förvärv. Försäljningar uppgick till 24 mkr.

• Med beräknat tillträde under oktober har Dagon förvärvat fastigheter i Storstockholm för 416,7 mkr från Sagax. Affären delfinansieras genom en riktad nyemission om 1,5 miljoner aktier.

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2007
• Fastighetsintäkterna uppgick till 102,8 mkr (-).

• Periodens resultat uppgick till 81,3 mkr (-), vilket motsvarar 4,50 kronor per aktie före och efter utspädning (-).

VD-kommentar
Under andra kvartalet har vi genomfört strategiska förvärv i Öresund/Skåne och Storstockholm samt avyttrat fastigheter på oprioriterade orter. I Storstockholm har vi förvärvat, men ej tillträtt, 4 fastigheter från Sagax för 417 mkr. Sagax-affären kommer att delfinansieras genom en riktad nyemission till Sagax om 1 500 000 aktier, vilket ger oss en ökad finansiell bas.
Börsnoteringen av Dagon har inneburit att bolaget genomgått stora interna strukturella och organisatoriska förändringar. Parallellt med ett högt affärstempo har vi lyckats rekrytera nyckelpersoner, vilket har resulterat i att vi stärkt och vidareutvecklat koncernen.
Bolaget fortsätter på inslagen linje att investera och förvärva i fastigheter inom våra strategiskt utvalda områden. Vidare kommer vi fortsätta med att avyttra fastigheter på oprioriterade orter. Vi är stärkta efter börsintroduktionen och behåller fokus på vår kärnverksamhet. Trots förväntad ränteutveckling har vi en positiv tro på marknaden samt våra framtida affärsmöjligheter och utvecklingsprojekt.

Andra kvartalet i korthet
Under andra kvartalet uppgick fastighetsintäkterna till 102,8 mkr (-) och fastighetskostnaderna till 36,5 mkr (-), vilket resulterade i ett driftöverskott om 66,3 mkr (-) motsvarande en överskottsgrad om 65 procent (-). Realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar uppgick till 0,6 mkr (-) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter uppgick till 59,4 mkr (-). Finansiella intäkter och kostnader netto inklusive orealiserade värdeförändringar på derivat uppgick till -8,5 mkr (-). Periodens resultat blev 81,3 mkr, vilket motsvarar 4,50 kronor per aktie.För ytterligare information:
Roger Stjernborg Eriksson, Verkställande direktör, tel 040-32 48 39, 0708-32 48 39
roger.eriksson@dagon.se
Peter Olsson, Ekonomidirektör, tel 040-601 49 05, 0709-35 07 12
peter.olsson@dagon.se


______________________________________________________________________________________________
Dagon har idag ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om cirka 4,2 mdkr som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. För att uppnå långsiktig tillväxt och värdeökning arbetar Dagon med ett helhetskoncept inom fastighetssektorn baserat på förvärv, förädling, förvaltning och försäljning. Dagonaktien är för närvarande noterad på observationslistan, med en planerad åternotering på OMX Nordiska börs Stockholm lista för medelstora bolag under hösten 2007.


Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se

Dokument & länkar