Dagon delårsrapport januari-juni 2011

  • Driftöverskottet ökade till 156,4 mkr (147,6)
  • Fastighetsintäkterna ökade till 275,4 mkr (269,0)
  • Periodens förvaltningsresultat exklusive värdeförändringar uppgick till 39,7 mkr (68,5)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 65,58 kr (62,72)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 29,1 mkr (3,6), vilket motsvarar 1,23 kr per aktie (0,17)

Vårt ökade fokus på uthyrning ger resultat

Att tillträda som VD för Dagon känns både roligt och spännande. Jag har arbetat inom Dagon i fem år och känner bolaget väl. Den starka lokala närvaro vi har på våra orter, genom våra medarbetares engagemang och närhet till våra hyresgäster och samarbetspartners, ser jag som en av Dagons främsta styrkor. Under första halvan av 2011 har vi haft uthyrning i fokus och konsoliderat bolaget, något som vi kommer att fortsätta med under resten av året.

Driftöverskottet för perioden blev bättre jämfört med motsvarande period föregående år med både högre fastighetsintäkter och lägre fastighetskostnader. Högre räntor samt kortsiktigt ökade administrativa kostnader till följd av den senaste tidens omorganisation medförde ett lägre förvaltningsresultat jämfört med föregående år.

Nettouthyrningen för andra kvartalet är positiv och totalt för det första halvåret har vi en nettouthyrning på + 11,3 miljoner kronor. Det är självklart glädjande att vårt ökade fokus på uthyrningen ger resultat. Det är långsiktiga och stabila hyresgäster vi tecknat avtal med, bland annat HMS i Halmstad, där vi bygger till den befintliga byggnaden med 2 200 kvadratmeter. Vi har även tecknat ett 20-årigt avtal med Landstinget i Härnösand avseende arkivytor om 2 600 kvadratmeter med option om ytterligare 1 100 kvadratmeter.

Ytterligare steg har tagits inom projektutveckling då försäljningen av Hem365 i Helsingborg har startat under sommaren. Första etappen består av 53 lägenheter i en skyskrapa med fantastisk utsikt och lägenheter utöver det vanliga. Byggnationen av första etappen i Eslöv som vi startade under våren fortskrider enligt plan.

En viktig fråga som vi lägger mycket arbete på är energiförbrukningen. Energianvändningen är vår enskilt största miljöpåverkan och vi går igenom samtliga fastigheter och genomför förbättringar samt följer upp energiförbrukningen noggrant. Detta arbete leder till stora besparingar både för bolaget och för miljön.

Den framtida utvecklingen av räntorna är i dagsläget högst osäker på grund av den turbulenta finansmarknaden. Eventuella ränteförändringar kan vi inte påverka i någon större utsträckning men de påverkar vårt förvaltningsresultat. Hyresmarknaden känns fortsatt positiv och vi får många förfrågningar på våra vakanta lokaler. Vi tittar på ett antal spännande affärer och hoppas att vi framöver kan genomföra både förvärv och försäljningar av fastigheter. Att vi ökar vårt driftöverskott är givetvis glädjande och det är där våra medarbetares engagemang får störst genomslag. Jag bedömer att vårt engagemang och ökade fokus på att öka uthyrningsgraden tillsammans med förbättringar på energiområdet kommer att ge oss en fortsatt positiv utveckling.

Per Johansson

Verkställande direktör

Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2011 kl. 08.30.

För ytterligare information:

Per Johansson, Verkställande direktör, tel 040-607 48 03
per.johansson@dagon.se

Peter Olsson, CFO, tel 040-607 48 04
peter.olsson@dagon.se

Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.

 

 

Taggar:

Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se

Dokument & länkar