Kallelse till årsstämma i Dagon AB (publ)

Aktieägarna i Dagon AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 12 april 2012 klockan 18.00 i Dagons fastighet på Kosterögatan 13 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall;
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 april 2012,
dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00 onsdagen den 4 april 2012.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:
• Per post till Dagon AB, Årsstämma, Box 504 45, 202 14 Malmö.
• Per telefon, nr 040 - 607 48 00. 
• Per fax, nr 040 - 19 41 60.
• Per mail till info@dagon.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 4 april 2012. För att detta skall kunna ske måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.dagon.se från och med tre veckor innan årsstämman till de aktieägare som så önskar.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och  
    koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
         koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
    d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Beslut om principer för utseende av valberedning.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 8 b) och 8 d) – Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning skall lämnas för år 2011.

 
Punkt 13 – Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare är följande:

Med bolagets ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Bolagets ledande befattningshavare består för närvarande av verkställande direktör Per Johansson och CFO Peter Olsson.
 

Grunden för principerna för ersättning är att Dagon AB skall erbjuda en marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Den totala ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, pensionsförmåner samt avgångsvederlag vid förtida uppsägning av anställningsavtalet från Dagon AB:s sida. Den fasta lönen skall revideras årligen samt baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde. Pensionsåldern för de ledande befattningshavarna är 65 år. Pensionsavtal motsvarar i allt väsentligt ITP-planen. Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Dagon AB:s sida får ersättningen under uppsägningstiden inkluderande avgångsvederlag utgöra ett belopp som motsvarar maximalt 12 månadslöner.

Enligt nu gällande avtal uppgår den sammanlagda årslönen till ledande befattningshavare i Dagon AB till 2 409 500 kronor. Två ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil.

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen till förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på NASDAQ OMX Stockholm som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Punkt 15 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent. Betalning för de nya aktierna föreslås få ske genom apport, med kvittningsrätt eller genom kontant betalning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.

 
Valberedningens förslag till beslut
Punkt 2, 9, 10, 11 och 12 – Val av stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsearvode, revisionsarvode samt val av styrelse och styrelseordförande och principer för utseende av valberedning
Valberedningen, bestående av Carina Schönhult, ordförande, (Cormac Förvaltning AB), Rickard Svensson (Arvid Svensson Invest AB), Håkan Linde (Tibia Konsult AB) och Mikael Larsson (L & P Länsberg & Partner AB), utsågs på Dagon AB:s årsstämma 2011. Klövern AB (publ) har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Dagon AB att förvärva samtliga utestående aktier i Dagon AB. Klövern AB har därefter, den 5 mars 2012, offentliggjort att erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 98,9 % av rösterna och kapitalet i Dagon AB och att budet fullföljes. Valberedningen kommer i anledning härav inte att lämna förslag till beslut.

Övrigt
Aktier och röster
I bolaget finns totalt 23 601 003 aktier och röster, varav 20 004 antal aktier innehas av Dagon AB.

Upplysningar vid årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar mm.
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut samt styrelsens och revisorns yttranden enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor från och med tre veckor innan årsstämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida www.dagon.se.

Malmö i mars 2012
Dagon AB (publ)
Styrelsen

Taggar:

Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se

Dokument & länkar