Dahls halvårsrapport för januari - juni 1998 -Kortversion

Dahls halvårsrapport för januari - juni 1998 Dahls försäljning ökade med 8 procent under första halvåret 1998. Resultat efter finans-netto förbättrades till 75 (42) MSEK. Dahl blir ägare till 100 procent av den polska verksamheten. Omsättningen ökade med 8 procent till 4 798 MSEK jämfört med motsvarande period 1997. Försäljningstillväxten var god i Danmark, Norge, Finland och Polen. Den svenska försäljning-en var i nivå med föregående år. I Danmark påverkades försäljningen negativt av en arbets-marknadskonflikt under våren. Försäljningsbortfallet i Danmark kompenserades av volymer från förvärv under 1997 och 1998. Resultat efter finansnetto ökade till 75 (42) MSEK. Förbättringen är huvudsakligen hänförlig till Norge och Sverige. Jämförelsestörande kostnader belastade dock resultatet i Sverige första halvåret 1997 med 37 MSEK. I Danmark var resultatet i nivå med föregående år trots negativa effekter av arbetsmarknadskonflikten. Första halvårets resultat svarar normalt för den mindre delen av koncernens årsresultatet. Dahl ökar aktiviteten i Estland. Under perioden har avtal tecknats om att förvärva en mindre VVS-grossist med verksamhet i Tallin och Viljand. I Danmark förvärvades verktygsgrossisterna OP Vaerktøj och Maskinkompagniet Odense. Bolagen kompletterar SCS Industrivaerktøj som förvärvades i september 1997. Dahl ökar ägandet i den polska verksamheten med 25 procent till 100 procent. VVS-grossister-na Arsanit och Terma i sydvästra Polen förvärvades under perioden. Försäljningen i Polen uppgår nu till över 700 MSEK på årsbasis. - Försäljningen första halvåret 1998 har utvecklats väl. Den svenska marknaden vände uppåt i slutet av första kvartalet efter en lång tid med svag tillväxt. Marknadsutsikterna i Danmark och Norge är dock osäkrare än tidigare, säger Dahls VD P-O Söderberg. Dahls halvårsrapport för januari - juni 1998 bifogas. Ytterligare upplysningar lämnas av VD P-O Söderberg eller Ekonomidirektör Mats Norberg (08-700 18 20). Dahl är Nordens ledande grossist- och handelsföretag på marknaden för VVS- och VA-produk-ter samt rörprodukter till industrin. Försäljningen i Dahl uppgick 1997 till 9 375 MSEK. Dahl har en ledande position i Danmark, Norge, Sverige och Polen samt en stark ställning på den finska marknaden. Denna rapport har distribuerats av BIT - Börlistans Informationstjänst AB. Rapporten i PDF format, i sin helhet, finns att ladda ner från http://www.bit.se.

Om oss

Dahl är ett grossist- och handelsföretag inom VVS, VA och rörprodukter. Verksamheten är främst förlagd till de nordiska länderna.