Halvårsrapport Januari - juni 1998

Halvårsrapport Januari - juni 1998 Omsättningen ökade med 8 procent till 4 798 MSEK jämfört med samma period föregående år. Resultat efter finansnetto uppgick till 75 (42) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades i Norge. I Danmark var resultatet i nivå med före-gående år trots negativa effekter av en arbetsmarknadskonflikt. Höga logistik- kostnader vid införande av centrallager belastade resultatet i Sverige. Dahl blir 100 procent ägare av den polska verksamheten. Dahl förvärvar VVS-grossisten Vennad i Estland. I Polen förvärvades VVS- grossisterna Arsanit och Terma samt i Danmark verktygsgrossisterna OP Vaerktøy och Maskinkompagniet Odense. Dahl är Nordens ledande grossist- och handelsföretag på marknaden för VVS- och VA-produkter samt rör-produkter till industrin. Försäljningen i Dahl uppgick 1997 till 9 375 MSEK. Dahl har en ledande position i Danmark, Norge, Sverige och Polen samt en stark ställning på den finska marknaden. Försäljning och resultat under perioden Omsättningen ökade med 8 procent till 4 798 MSEK jämfört med motsvarande period 1997. Försäljnings-tillväxten var god i Danmark, Norge, Finland och Polen. Den svenska försäljningen var i nivå med föregående år. I Danmark påverkades försäljningen negativt av en arbetsmarknadskonflikt under våren. Försäljningsbortfallet i Danmark kompenserades av volymer från förvärv under 1997 och 1998. Resultat efter finansnetto ökade till 75 (42) MSEK. Förbättringen är huvudsakligen hänförlig till Norge och Sverige. Jämförelsestörande kostnader belastade resultatet i Sverige första halvåret 1997 med 37 MSEK. I Danmark var resultatet i nivå med föregående år trots negativa effekter av arbetsmark-nadskonflikten. Rörelsemarginalen i koncernen var 2,3 (1,8) procent. Första halvårets resultat svarar nor-malt för den mindre delen av årsresultatet. Det operativa kapitalet, som liksom försäljningen säsongsvarierar, var vid periodens utgång 2 533 (2 273) MSEK. Huvudorsakerna till den högre kapi-talanvändningen är centrallagerprojekten i Norge och Sverige samt expansionen i Polen. Försäljning och resultat andra kvartalet Försäljningen steg med 3 procent till 2 507 MSEK jämfört med andra kvartalet 1997. Färre arbetsdagar i kvartalet, motsvarande 5 procent, jämfört med samma kvartal föregående år och arbetsmarknads-konflikten i Danmark minskade försäljningen. Resultat efter finansnetto uppgick till 53 (50) MSEK. Resultatet förbättrades i Sverige, dock be-lastade jämförelsestörande poster resultatet motsva-rande kvartal 1997 med 23 MSEK. Minskat försälj-ningsbidrag som följd av färre arbetsdagar påverka-de resultatet negativt. Strejken i Danmark minskade resultatet med cirka 13 MSEK. Denna rapport har distribuerats av BIT- Börslistans Informationstjänst AB. Rapporten i PDF format, i sin helhet, finns att ladda ner från http://www.bit.se.

Om oss

Dahl är ett grossist- och handelsföretag inom VVS, VA och rörprodukter. Verksamheten är främst förlagd till de nordiska länderna.

Prenumerera