Kallelse till Dala Energi AB (publ) årsstämma, korrigerat utskick till sms mottagare.

Fredagen den 18 maj 2018 kl 16.00 på Rättvik Arena, Rättvik.
Samling och registrering mellan kl 15.00 och kl 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning av Kalle Moraeus.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 maj 2018 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 14 maj 2018 kl 16.00 per telefon 0247-738 71 eller på bolagets hemsida www.dalaenergi.se.

Observera att telefontid är måndag-fredag kl 08.00-16.00 och att anmälan per telefon är stängd onsdag 9 maj från kl 12.00 till och med fredag 11 maj kl 16.00 i samband med Kristi Himmelfärdshelgen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – i god tid före den 11 maj 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter vid inregistreringen och sänd uppgifterna till Dala Energi AB, Box 254, 793 26 Leksand, oss tillhanda senast 14 maj 2018.
Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post, detta deltagarkort tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB, om deltagarkortet ska sändas till annan adress uppges detta vid tillfället för anmälan till årsstämman.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ett belopp på 8 291 322 kronor, 0,35 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 22 maj 2018. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 25 maj 2018.

Årsredovisning
Årsredovisningen kan beställas på telefon 0247-738 71 eller hämtas från bolagets hemsida tidigast två veckor före stämman.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av två protokolljusterare
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen
8 Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
11 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning.
12 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
13 Stämmans avslutande

Valberedningens förslag (11) och förslag om bemyndigande (12) finns tillgängligt på vår hemsida www.dalaenergi.se

Styrelsen

Dala Energi AB
0247 - 738 00
info@dalaenergi.se

Dala Energi är en regional koncern som agerar lokalt på våra olika marknader som framförallt är Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i
vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt där vårt fokus skall ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer. Vi omsätter 300 mkr och har ca 33 000 kunder. Våra aktieägare är idag över tre tusen privata ägare och tre kommuner;
Leksand, Rättvik och Gagnef. 

Taggar:

Om oss

Dala Energi är en regional leverantör av el, värme och fibernät. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter 300 Mkr och har ca 33 000 kunder. Tillsammans är vi ca 74 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB (publ) finns noterade på den alternativa aktiemarknaden. Om du vill köpa eller sälja bolagets aktier gör du det på www.pepins.se eller ring 08-673 17 90.

Prenumerera

Dokument & länkar