Bokslutskommuniké Dalsspira mejeri

2017-01-01 – 2017-12-31

Oktober-December (Fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 983 (6 370) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1 172          (-643) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till – 1 577 (- 620) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till – 0,53 (- 0,20) kr.
 • Soliditeten uppgick till 53,3 % (45,3%).

Januari 2017- December 2017 (12 mån ackumulerat)
( Jmf. sker mot 15 mån 2016) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 973 (13 967) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick -2 936 (-3 745) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -4 393 (-4 550) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till – 1,48 (-1,62) kr.
 • Soliditeten uppgick till 53,3 % (45,3%).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Under hösten genomfördes en företrädesemission. Emissionen tecknades till ca 5,5 mkr. Emissionskapitalet skall användas till att utöka säljinsatserna och förbättra kapaciteten i mejeriet.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

 • V. 7 utökades listningen på ICA och Dalsspira får möjlighet att leverera Dalsspira Brie, Chevré och Snövit genom ICA´s distributionsflöde.
 • Dalsspira har vunnit upphandlingen i 4 kommuner i Dalsland som avser perioden 2018-05-01 - 2020-04-30 och ger ca 1 mkr i ökad försäljning årligen.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar