Kommuniké från Årsstämma 2018-06-05

  • Hans Jacobsson valdes till ordförande att leda årsstämman
  • Vid stämman var 1 719 761 aktier av totalt 3 696 562 aktier representerade vilket motsvaras av 47% av rösterna.
  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det förlängda räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att årets förlust - 4 392 884 kr disponeras så att totalt – 9 025 079 kr överföres i ny räkning.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 30 000 SEK till styrelseledamot och 45 000 SEK till styrelsens ordförande samt att revisor betalas på löpande räkning.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande ordinarie ledamöter:

Hans Jacobsson (omval), Malin Jakobsson (nyval), Göran Nyström (nyval) och Mikael Olsson (nyval).

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Malin Jakobsson till VD och Hans Jacobsson till styrelsens ordförande.

  • Stämman valde PwC med huvudansvarig revisor Magnus Götenfält som revisor på 1 år.
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan aktieägarnas företrädesrätt och skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.
  • Årsstämman beslutade att emittera högst 300 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma bolagets personal och styrelseledamöter i Bolaget. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med Bolagsverkets registrering av teckningsoptionerna till och med den 31 augusti 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 6 kronor. Teckningsoptionerna ges ut mot betalning av marknadsmässigt premium vilken skall fastställas med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Dalsspira mejeri AB (publ)                   E-post: malin@dalsspira.se
Håbynvägen 6                                        Hemsida: www.dalsspira.se
458 30 Färgelanda
Telefon: 0528-500 01


Tidsplan för finansiell rapportering
2018-08-24 Kvartalsrapport 2
2018-11-16 Kvartalsrapport 3

Taggar:

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar