Åtgärder i sovringsverket höjer utbytet

Investeringarna i sovringsverket i Dannemoragruvan har givit avsedd effekt och resulterat i en ökning av viktsutbytet med i genomsnitt minst tre procentenheter.

Under vecka 23 genomfördes det tidigare aviserade åtgärdsprogrammet för att höja utbytet i sovrings-processen. Målsättningen med investeringen, att höja utbytet med 3 procentenheter, har uppnåtts under den treveckorsperiod som förlöpt sedan installationerna togs i bruk. Projektet genomfördes framgångsrikt, både snabbare (vecka 23 istället för vecka 27) och till lägre kostnad (25 mkr istället för 30 mkr) än enligt plan. I projektet ingick att installera två nya separatorsteg för att höja utbytet samt att installera en ficka före en kross för optimerad krossning. Investeringarna medför också att avskiljningen av restmaterial kan ske tidigare i processen och möjliggör en ökning av genomsättningen i sovringsverket med över fem procent. Arbetet med att ytterligare höja utbytet fortgår med planering och projektering av investeringssteg två.

För ytterligare information kontakta:

Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar delar av koncernens prospektering, Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet och Dannemora Iron Ore Development AB inom vilket delar av Bolagets framtida prospektering kommer att bedrivas.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB. 

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Prenumerera

Dokument & länkar