Bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,3 (0,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -6,80 (-1,61) kr
 • Kassaflödet uppgick till 19,1 (-17,6) mkr
 • Ralf Nordén tillträdde som ny VD för Dannemora Mineral i december
 • En riktad emission av konvertibla skuldebrev på 136 Mkr genomfördes i oktober
 • Leveransavtal tecknat med SSI UK och ROGESA Roheisengesellschaft Saar
 • 155 kton färdiga produkter levererades

Helåret 2012

 • Nettoomsättning uppgick till 137,3 (3,1) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till  -16,13 (-8,82) kr
 • Kassaflödet uppgick till -471,1 (406,6) mkr
 • Sovringsverket togs i bruk i april och den kommersiella produktionen startade
 • Uppdatering av mineralreserven visade en ökning med 6,9 miljoner ton till 35,1 miljoner ton, vilket gör att gruvans livslängd ökar med ca 2 år till totalt ca 15 år.
 • En nyemission i mars tillförde bolaget 103,5 Mkr
 • Åtgärdsprogram initierat för ökad driftklarhet och ökat utbyte
 • 233 kton färdiga produkter levererades

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen har beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en till fullo säkerställd företrädesemission om 211 miljoner kronor före emissionskostnader.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Dokument & länkar