Dannemora Magnetit har ingått avtal om bergarbeten i Dannemoragruvan

Dannemora Magnetit har ingått avtal med Bergteamet AB angående bergarbeten i Dannemoragruvan. Bergarbetena omfattar drivning av ramp och tillredningsarbeten inför produktionsstart.
 
Arbetet startar omgående med mobilisering och rampdrivningen inleds i december i år. Arbetet kommer att avslutas i början av 2010.
 
Den nya rampen kommer att förbinda den befintliga rampen vid Strömsmalmen med gruvans huvuddnivå. Rampen förbinder nivåerna 162 m och 350 m och kommer att bli cirka 1 600 meter lång. Den nya rampen öppnar hela gruvan för trafik och är en förutsättning för en tidig produktionsstart genom att malmen via rampen transporteras upp ur gruvan med lastbil. Arean på den nya rampen kommer att bli 7 gånger 5 meter.
 
Avtalet omfattar även cirka 700 meter ortdrivning för tillredning inför produktionsstart. Tillredningsarbetena kommer att göras i Strömsmalmen, vilken är en av de malmer som kommer att brytas under de första produktionsåren.
 
Drivningen av den nya rampen och tillredningsorterna kommer att generera ca 50 tusen ton järnmalm. Dannemora Magnetit undersöker för närvarande möjligheterna till försäljning av järnmalm och annan material från bergarbetena. Sådan försäljning skulle kunna ge bolaget tidiga intäkter och kassaflöde.
 
Bergteamet AB är en av Sveriges ledande entreprenörer vad avser gruvarbeten under jord.
 
För ytterligare information kontakta:
 
Staffan Bennerdt, koncernchef
telefon 0295- 24 44 22
Kjell Klippmark, VD Dannemora Magnetit AB
telefon 0295- 24 44 21
 
 
 
 
 
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.
 
Dannemora Mineral består, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs, Dannemora Prospektering AB, vars verksamhet omfattar all prospektering i koncernen, samt Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för koncernens fastighetsbestånd.
 
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak riktas mot den planerade brytningen av dessa.
 
Bolagets Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Prenumerera

Dokument & länkar