Dannemora Mineral AB: Delårsrapport januari - juni 2007

  • Organisationen förstärks genom anställning av två nyckelpersoner, platschef och marknadschef, med gedigen branscherfarenhet.
  • Geokemisk provtagning har visat anomala guldhalter i moränen på flera ställen.
  • Dannemora Magnetit AB har lämnat in ansökan om miljötillstånd för brytning och malmbehandling i Dannemora.
  • Stort intresse för nyemissionen som övertecknades drygt 7 gånger.
  • Resultat efter finansnetto under perioden uppgick till -3,0 (-0,1) mkr.
  • Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 10,9 (0,8) mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (-0,2) mkr.
  • Likvida medel per den 30:e juni 2007 uppgick till 81,1 (0,0) mkr.
 
Delårsrapporten i pdf-format finns tillgänglig via länken nedan.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.