Dannemora Mineral AB: Delårsrapport januari - september 2007

  • Nya beräkningar av mineraltillgångarna i Dannemorafältet har utförts.
 
            -Vid en "cut-off " på 30% järn uppgår de kända och indikerade mineraltillgångarna till 25,5
            miljoner ton med 41,0% järn och 2,0% mangan (kända mineraltillgångar 19,4 miljoner ton med
            41,5% järn och 1,9% mangan och indikerade mineraltillgångar 6,2 miljoner ton med 39,2% järn     
            och 2,2% mangan).
 
            - Inkluderas även partier med mindre än 30% järn som vid en brytning ej kan lämnas blir de
            de kända och indikerade mineraltillgångarna 31,5 miljoner ton med 37,7% järn och 2,0%
            mangan (kända mineraltillgångar 23,6 miljoner ton med 38,5% järn och 1,9% mangan och
            indikerade mineraltillgångarna 8,0 miljoner ton med 35,5% järn och 2,2% mangan).
 
  • "Feasibility"-studien har utvidgats beroende på att nya mer kostnadseffektiva tekniska lösningar för framförallt anriktningsprocessen testas och utvärderas. Detta har medfört att studien försenats. Det bedöms fortfarande som sannolikt att malmbrytning kan inledas under 2009.
  • Resultatet av den geokemiska moränprovtagningen visar ett antal nya guldanomala områden längs ett bälte som sträcker sig norrut från Dannemoragruvan ("Dannemora Guldlinje").Resultatet förstärker anomalibilden i de områden som tidigare provtagits.
  • Dannemorakoncernen har byggt upp en väl fungerande ledningsorganisation för såväl moderbolaget som för de båda dotterbolagen. Alla ledande befattningshavare har mångårig chefserfarenhet från gruv-, malmbehandlings-, marknads- eller prospekteringsverksamhet.
  • Resultat efter finansnetto under perioden uppgick till -4,9 (-1,8) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,7 (-1,7) miljoner kronor.
  • Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 15,7 (2,1) miljoner kronor.
  • Likvida medel uppgick per den 30:e september 2007 till 67,8 (11,9) miljoner kronor.
 
Delårsrapporten i pdf-format finns tillgänglig via länken nedan.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.