Dannemora Mineral fullfinansierat genom garanterad företrädesemission om cirka 211 miljoner

      · Styrelsen i Dannemora Mineral har beslutat att under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande genomföra en företrädemission om högst cirka 211 miljoner SEK före emissionskostnader

      · Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden (3,4 procent) och garantier (96,6 procent) utfärdade av ett garantikonsortium sammansatt av Pareto Öhman) bestående av svenska och internationella investerare

      · Fyra befintliga A- eller B-aktier ger rätt att teckna fem nya B-aktier

      · Emissionskursen är satt till 11,00 SEK per ny B-aktie

      · Företrädesemissionen är villkorad av att medgivande (s.k. waiver) inhämtas avseende vissa villkor i Bolagets obligationslån

      Läs hela presmeddelandet nedan

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.