Dannemora Mineral inför likviditetsfrämjande åtgärder

Som tidigare kommunicerats är Dannemora Mineral i behov av en bryggfinansiering under senare delen av den förlängda rekonstruktionsperioden, 13 augusti-13 november, för att klara likviditeten under hela perioden. Mot bakgrund av detta kommer verksamheten att bedrivas enligt en temporär produktionsplan som möjliggör att bolagets finansieringsbehov under den återstående rekonstruktionsperioden täcks av egengenererade medel.

Den temporära produktionsplanen innebär att de normala aktiviteterna med att borra och anlägga tunnlar för framtida brytning upphör från och med måndag 15 september 2014. Eftersom dessa är framåtriktade åtgärder påverkas inte bolagets förmåga att producera och leverera järnmalm under rekonstruktionsperioden. Leveransförmågan till kunderna är därför oförändrad. Den tid som drift är möjlig inom ramen för den temporära produktionsplanen överstiger återstående tid av rekonstruktionsperioden.

Under sommaren har bolaget arbetat fram en ny affärsplan och investeringsmodell, som visar att planerade investeringar medför en klar förbättring av de finansiella nyckeltalen.

Lönsamheten är beroende av utvecklingen av världsmarknadspriset på järnmalm samt att produktionen håller konkurrenskraftiga kostnadsnivåer. Bolaget bedömer att de produktionsnivåer som uppnås i enlighet med den nya affärsplanen och investeringsmodellen kan ske till mycket konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och därmed generera en god lönsamhet.

Affärsplanen finns tillgänglig på Dannemora Minerals hemsida under Investerare/Rekonstruktion 2014, och är utgångspunkten i de diskussioner som bolaget har och avser ha med finansiärer och investerare för att finna en stark och långsiktig lösning för bolagets framtid.

För ytterligare information kontakta:

Ralf Nordén, vd och koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget avser att genom prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt.Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB. 

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Dokument & länkar