Delårsrapport januari-juni 2011

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Dannemora har ingått avtal med Bergteamet AB om drivning av dagramp och tillredningsarbeten inför produktionsstart.
 • Dannemora har avtalat med Sandvik Mining and Construction Sverige AB om leveranser av mobila gruvmaskiner. Finansieringen sker via Swedbank Finans AB.
 • Grundarbeten och stålstomme för det nya sovringsverket har färdigställts under perioden och arbetet löper enligt plan.
 • Nettoomsättningen under perioden januari - juni 2011 uppgick till 1,7 (14,6) miljoner kronor. Resultat efter finansnetto under samma period uppgick till -32,5 (-28,9) miljoner kronor. Under det 2:a kvartalet 2011 uppgick nettoomsättningen till 0,9 (13,9) miljoner kronor och resultat efter finansnetto till -24,4 (-15,0) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden januari-juni 2011 uppgick
  till 25,7 (-24,4) miljoner kronor. Efter kassaflöde från investeringsverksamheten -280,3
  (-2,4) miljoner kronor och kassaflöde från finansieringsverksamheten 864,1 (247,0) miljoner kronor uppgick det totala kassaflödet till 609,4 (220,2) miljoner kronor.
 • Investeringarna under perioden januari - juni 2011 uppgick till 178,5 (7,8) miljoner kronor. Investeringarna under det 2:a kvartalet 2011 uppgick till 144,9 (4,4) miljoner kronor.
 • Likvida medel per den 30 juni 2011 uppgick till 922,7 (280,6) miljoner kronor.

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Dannemora Mineral har ingått ett operatörsavtal med Green Cargo AB samt avtal om vagnshyra med NACCO S.A.S. avseende tågtransporter till Hargshamn.
 • Det borrprogram som påbörjades 2010 har efter utvärdering medfört att en ny mineraltillgång har definierats, Norrnäs 3. Den nya mineraltillgångsberäkningen, som redovisar ett tillskott på ca 2,75 miljoner ton, beror också på att järnhalter mellan 20-30 procent har inkluderats i modellerna och att en ny bättre densitetsberäkning har använts.


 Läs hela rapporten via länken nedan

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.