Kallelse till extra bolagsstämma i Dannemora Mineral

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL

Styrelsen i Dannemora Mineral AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 13 mars 2013 för framläggande av förslag till beslut att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av B-aktier om högst cirka 211 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För bakgrund och motiv till nyemissionen hänvisas till pressmeddelande från den 15 februari 2013.

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum onsdagen den 13 mars 2013, kl 14.00 i Stora Salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
Avstämningsdag för rätt att delta vid stämman är torsdagen den 7 mars 2013. Övrig information framgår av bifogad kallelse som kommer att införas i Post och Inrikes Tidningar den 20 februari. Kallelse och övrig information kommer också att finnas tillgänglig på bolagets webbsida från och med den 20 februari:
www.dannemoramineral.se
Pressmeddelandet kan laddas ned från nedanstående länk:

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.