Kallelse till extra bolagsstämma i Dannemora Mineral

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL

Styrelsen i Dannemora Mineral kallar till extra bolagsstämma den 24 februari 2011 för framläggande av förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst tre miljoner aktier av serie B, utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsen föreslår även att gällande bemyndigande för styrelsen, från årsstämman den 3 maj 2010, att besluta om emission utan företrädesrätt av upp till en miljon aktier av serie B upphör att gälla.

 

Dannemora Mineral planerar som tidigare kommunicerats att ha den kompletta finansieringen för järnmalmsprojektet i Dannemora på plats under innevarande kvartal. Styrelsen bedömer att kvarvarande finansieringsbehov för Dannemoragruvan huvudsakligen kommer att kunna täckas med lån men att en mindre del bör utgöras av eget kapital.

 

Motivet för det föreslagna bemyndigandet till nyemission är att ge styrelsen möjlighet att besluta om komplettering av den planerade lånefinansieringen för Dannemoragruvan med ytterligare eget kapital samt att ge Dannemora Mineral handlingsberedskap för deltagande i andra järnmalmprojekt utanför Dannemorafältet.

 

Motivet för att kunna frångå aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission) är att ge styrelsen flexibilitet att på bästa sätt kunna resa erforderligt kapital för bolagets fortsatta utveckling av Dannemoragruvan och övrig verksamhet.

 

Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk:

 

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.