Logistiksystemet fullt utbyggt i Dannemora Mineral

  • Logistiksystemet är nu fullt utbyggt för att kunna leverera planerade 1,5 miljoner ton järnmalm
  • Sedan produktionsstart har 23 järnmalmsleveranser genomförts, varav sex i februari
  • Planerad förändring av farleden sänker framtida transportkostnader avsevärt

Efter de senaste leveranserna av järnvägsvagnar har Dannemora Mineral nu alla resurser för att kunna leverera upp till planerade 1,5 miljoner ton järnmalm. Logistiksystemet kan delas in i fyra delar, Färdigvarulager, Järnvägslogistik, Hamn och Sjölogistik.

Färdigvarulager
Färdigvarulagret i Dannemora består av två cisterner på vardera 2 500 tons kapacitet, en för styckemalm och en för fines. Lagret är helt automatiserat och övervakas från kontrollrummet för sovringsverket.

Järnvägslogistik
Alla järnvägsvagnar som behövs för den planerade produktionen av 1,5 miljoner ton järnmalmsprodukter har nu levererats inklusive de extra vagnar som behövs för att kontinuerligt göra underhåll utan störningar för leveranserna.

Från Dannemora avgår tåget tre gånger per dygn. För tillfället används 14 vagnar för att ha kapacitet att köra 3 000 ton per dygn.

Hamn
Hargs Hamn AB färdigställer den automatiska vagnstömningsanläggning som byggs för Dannemoral Mineral. Från 1 April, 2013, skall hamnen vara färdiginvesterad för att i det närmaste helautomatiskt hantera fines och styck från Dannemora Mineral. Lastning av båtar kommer att ske via väderskyddade band.

Sedan miljödomstolen godkänt hamnens planer på en fördjupning och breddning av farleden  beräknar hamnbolaget att till våren 2015 ha fördjupat och breddat farleden så att båtar upp till 40 000 ton kan lastas i hamnen mot dagens 20 000 ton. Detta innebär att bolagets sjöfraktskostnader i det närmaste halveras.  Detta motsvarar ca 10 miljoner US dollar vid en årlig produktion om 1 500 000 ton järnmalmsprodukter.

Sjölogistik
Beroende på kund och orderstorlek används idag i  huvudsak båtar med storlek 20 000 ton och ibland 10 000 ton. Båtar chartras i dagsläget på spotmarknaden. Tillgången på båtar är bra och inga störningar har skett trotts en besvärlig vinter med mycket is.

Frågan om upprättande av linjetrafik till kunder med regelbundna leveranser utreds under våren.

Ladda ner pressmeddelandet nedan

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Prenumerera