Nyemission i Dannemora Mineral tillför 103,5 miljoner

NYEMISSION I DANNEMORA MINERAL TILLFÖR 103,5 MILJONER

Dannemora Mineral har efter börsens stängning den 15 mars 2012 genomfört en nyemission som i huvudsak riktats till norska och andra utländska investerare. Emissionen tillför 103 500 000 SEK före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes med en teckning på 133 %. Totalt tilldelades 1 500 000 aktier av serie B till en kurs av 69,00 SEK per aktie. Teckningskursen är 4 procent högre än den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de senaste 10 handelsdagarna på Stockholmsbörsen.

Nyemissionen har genomförts för att möta de förändringar i bolagets kassaflöde som föranletts av den ökade investeringsvolymen och rörelsekapitalförändringar som bolaget tidigare har kommunicerat.

Staffan Bennerdt, VD och koncernchef i Dannemora Mineral: "Emissionen innebär att vi nu har säkrat det återstående kapitalbehovet för att finansiera Dannemora järnmalmsgruva fram till positivt kassaflöde."

Efter slutförd emission uppgår antal aktier i Dannemora Mineral till 15 360 400 varav de nyemitterade aktierna utgör 9,8 procent av kapitalet och 5,7 procent av rösterna. Bolagets aktiekapital kommer att öka från 2 217 664 SEK till 2 457 664 SEK.

Swedbank First Securities AS har varit Dannemora Minerals finansiella rådgivare vid nyemissionen.

 

Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk:

 

 

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.