PLANERAD RIKTAD NYEMISSION I DANNEMORA MINERAL AV UPP TILL 1 500 000 AKTIER

PLANERAD RIKTAD NYEMISSION I DANNEMORA MINERAL AV UPP TILL 1 500 000 AKTIER

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i hela eller delar av Australien, Canada, Japan eller USA.
 
Dannemora Mineral AB har anlitat Swedbank First Securities AS för rådgivning om och genomförande av en eventuell riktad nyemission av upp till 1 500 000 aktier, riktad mot norska och andra internationella investerare.
 
Den planerade riktade nyemissionen kommer att bestå av nya aktier av serie B, var och en med ett nominellt värde om 0,16 SEK. Teckningskursen i nyemissionen kommer att fastställas genom en snabbare bookbuilding-process vid eller nära slutkursen den 15 mars 2102 för Dannemora-aktien på First North i Stockholm. Den minsta teckningen är motsvarande 50 000 euro.
 
Syftet med den riktade nyemissionen är att ytterligare stärka bolagets balansräkning och att finansiera de ytterligare investeringar och rörelsekapitalförändringar som kommunicerades i ett pressmeddelande den 21 februari 2012.
 
Bookbuilding-perioden påbörjas idag (den 15 mars 2012) kl. 17:30 och slutar den 16 mars 2012 kl. 08.30. Bolaget kan dock när som helst besluta om att denna tidsperiod ska avslutas eller förlängas, men den ska under inga omständigheter avslutas före den 15 mars 2012 kl. 18:30.
 
Tecknarna i den riktade emissionen kommer att tilldelas nyemitterade aktier av serie B i bolaget, registrerade i den norska värdepapperscentralen VPS.
 
Notering och handel med de nya aktierna på Oslo Axess är avhängigt av följande villkor:
 
·         Giltigt beslut av Dannemora Mineral AB att utfärda de aktier som har tilldelats i den rikatde emissionen samt övriga beslut och åtgärder nödvändiga för att verkställa emissionen.
 
·         Det norska Finanstilsynets godkännande av noteringsprospektet.
 
Den riktade emissionen är föremål för godkännande av styrelsen i Dannemora Mineral och styrelsen kan närsomhelst, utan anledning, besluta att avsluta emissionen. De nya aktierna kommer att emitteras i enlighet med det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman den 3 maj 2011.
 
Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk:
 

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.