Preliminärt utfall av Dannemora Minerals företrädesemission

Teckningsperioden för Dannemora Mineral AB (publ):s (”Dannemora” eller ”Bolaget”) företrädesemission om cirka 211 miljoner SEK (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 10 april 2013. Det preliminära resultatet av Företrädesemissionen visar att cirka 8,9 miljoner aktier, motsvarande cirka 46,4 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av primär företrädesrätt. Därtill har teckningsanmälningar avseende cirka 0,4 miljoner aktier, motsvarande cirka 2,0 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning med subsidiär företrädesrätt och teckning utan företrädesrätt. Återstående cirka 9,9 miljoner aktier, motsvarande cirka 51,6 procent av de erbjudna aktierna, kommer att tilldelas garanterna pro rata i förhållande till deras totala åtagande, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Genom Företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, kommer Dannemora att tillföras cirka 211 miljoner SEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader.

De som har tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt samt utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes den 21 mars 2013. Meddelande till de personer som tecknat och tilldelats aktier med subsidiär företrädesrätt samt utan företrädesrätt beräknas distribueras omkring den 16 april 2013. Det slutliga utfallet av företrädesemissionen offentliggörs omkring den 16 april 2013.

Genom Företrädesemissionen kommer Dannemoras aktiekapital att öka med 3 072 080 SEK till 5 529 744 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 19 200 500 aktier, till 34 560 900 aktier.

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) kan ske på NASDAQ OMX First North fram till det att Bolagsverket registrerat aktiekapitalökningen. Handel i nya aktier som tecknats med företrädesrätt beräknas påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 22 april 2013, då de nya aktierna beräknas registreras på tecknarens VP-konto. De nya aktier som tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel omkring den 2 maj 2013.

För ytterligare information kontakta:

Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar delar av koncernens prospektering, Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet och Dannemora Iron Ore Development AB inom vilket delar av Bolagets framtida prospektering kommer att bedrivas.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB. 

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Dokument & länkar