Valberedningens förslag till Dannemora Minerals årsstämma 2013

Valberedningen består av Nils Bernhard, Lennart Falk, Michael Rosenlew (utsedd av Mikaros AB), Per-Uno Sandberg och Alexander Shaps (utsedd av Shaps Capital AB). Michael Rosenlew är valberedningens ordförande.

Valberedningen har nedanstående förslag till årsstämman:

  • Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Nils Bernhard.
  • Styrelsen föreslås få fem ledamöter.
  • Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 300 000 kronor. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med 150 000 kronor. Därutöver föreslås styrelsen få disponera 300 000 kronor som arvode till vice ordföranden, för kommittéarbete och andra arbetsinsatser som styrelseledamöterna kan komma att utföra. Detta summerar till 1 200 000 kronor.
  • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Omval som styrelseledamot föreslås för Lennart Falk, Christer Lindberg och Stefan Månsson. Till nyval som styrelseledamot föreslås Åke Roos och Michael Rosenlew. Nuvarande styrelseledamöterna Nils Bernhard, Nils Sandstedt, Robert Eek och Jarmo Tonteri har meddelat valberedningen att de inte är tillgängliga för omval till styrelsen.
  • Lennart Falk föreslås väljas till styrelsens ordförande.
  • Omval som revisor intill nästkommande årsstämma föreslås för revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
  • Förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2014 innebär samma förfarande som inför årets årsstämma. Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för vardera av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Om styrelseordföranden ingår bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska valberedningen bestå av representanter för de till röstetalet fem största aktieägarna inklusive styrelseordföranden. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB och Verdepapirsentralen ASA den sista bankdagen i september 2013, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens mandattid löper till nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till val av revisor, förslag till arvode till revisorerna samt förslag till hur en valberedning ska utses inför årsstämman 2014 jämte dess uppdrag. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer lämpligt, ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på så sätt valberedningen finner lämpligt.

Åke Roos är född 1964, civilingenjör från Luleå Tekniska Högskola och teknologie licentiat från Uppsala Universitet. Under de senaste sju åren har Åke haft olika ledande befattningar inom Sandvik Mining and Construction. Åke har en gedigen industriell erfarenhet, speciellt inom R&D och produktion, och en djup kunskap om gruvindustrin.

Michael Rosenlew är född 1959 och ekonomiemagister från Svenska handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors. Från 1993 till och med 2010 jobbade Michael med riskkapital i olika ledande befattningar på IK Investment Partners. Michael har därutöver en bred erfarenhet av styrelsearbete inom olika industrier i nord- och mellaneuropa.

Per 2012-12-31 representerar valberedningen aktieinnehav mer än 50 % av rösterna i Dannemora Mineral. Valberedningens förslag till årsstämman är enhälliga.

För ytterligare information kontakta:

Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar delar av koncernens prospektering, Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet och Dannemora Iron Ore Development AB inom vilket delar av Bolagets framtida prospektering kommer att bedrivas.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB. 

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Dokument & länkar