Årsresultat 2017: Rekordår för Danske Bank

  • Starkt resultat - ökade med 15 procent
  • Nya kunder och fler transaktioner gav ökade volymer  
  • Intäkterna ökade med 13 procent
  • God och balanserad tillväxt i alla affärsområden 

Danske Bank fortsätter sin expansion på den svenska marknaden. För helåret 2017 levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 6 182 mkr, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 13 procent jämfört med samma period förra året.

Det ökade ränte- och provisionsnettot är främst relaterat till en hög affärsaktivitet med växande volymer, vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet. Utlåningsvolymen ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år och trots ett utmanande marknadsläge med minusräntor ökade inlåningsvolymen med 7 procent.

Kostnaderna ökade med 9 procent under perioden, vilket främst är kopplat till bankens tillväxt och nya regelverk. Kreditförlusterna under perioden var låga.

- Det är genomgående ett mycket starkt resultat som vi presenterar idag. Med stort kundfokus och goda partnerskapsavtal har vi lyckats flytta fram våra positioner ytterligare i Sverige. Vi har välkomnat många nya kunder samtidigt som våra befintliga kunder gjorde fler och större affärer med oss. Nu går vi in i ett nytt år med nya utmaningar där ny konkurrens och nya regleringar kommer innebära stora förändringar på bankmarknaden. Vår målsättning är därför att hela tiden utveckla våra erbjudanden så att vi kan fortsätta växa tillsammans med våra kunder, säger Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.

Ett bra år för svensk ekonomi
Tillväxten i svensk ekonomi accelererade gradvis under året vilken var drivet av rekordhöga bostadsinvesteringar och en allt starkare omvärldsekonomi som haft ett positivt inflytande på både börs- och företagsklimat. Utvecklingen färgades dock något under andra halvåret av ett tydligt fall av bostadspriserna. Svensk inflation lyftes till stor del av engångseffekter temporärt över Riksbankens mål, men vände sedan ned något. Riksbankens besked om att avsluta sitt QE-program innebar i praktiken att köpen förlängdes i ytterligare 14 månader då man beslutade att tidigarelägga återinvesteringar. Kortare svenska marknadsräntor rörde sig lätt nedåt under 2017 medan de längre räntorna rörde sig uppåt.

Stark tillväxt i alla områden
Med bankens långsiktiga och balanserade tillväxtstrategi stärkte Danske Bank sin position som en av de fem största bankerna i Sverige. Bankens samtliga affärsområden har vuxit med både ökade ut- och inlåningsvolymer. Trots en inbromsande bostadsmarknad under fjärde kvartalet uppnådde banken en marknadsandel på drygt 8 procent när det gäller nyutlåningen. Kreditkvalitén i den totala bolåneportföljen är mycket god med en genomsnittlig belåningsgrad på 58 procent.

Företagens investeringsvilja ökade under 2017 vilket har bidragit till växande volymer och många nya kunder. Efterfrågan på fastighetskrediter har under året varit stark vilken banken mött på ett riskmedvetet sätt.

Året har präglats av flera olika strategiska affärer. Bland annat har banken agerat rådgivare i större företagstransaktioner och även agerat arrangör av omfattande emissioner på obligationsmarknaden, exempelvis av Sveaskogs gröna obligation om totalt 1 miljard och av Ellevios företagsobligation om 10 miljarder kronor. I början av 2017 valdes även Danske Bank som leverantör av statliga utbetalningar vilket utgör en mycket viktig del av bankens affär.

Danske Hypotek etablerades för att säkerställa bankens långsiktiga finansiering på den svenska marknaden. Under den senare delen av 2017 genomförde Danske Hypotek två emissioner om totalt 19,1 miljarder kronor som mottogs mycket positivt av marknaden. Under de kommande åren avser Danske Hypotek att erbjuda fler obligationer med syfte att bygga upp volymer i den svenska obligationsmarknaden.

Tillväxt genom samarbetsavtal
Partnerskap med Saco och TCO har bidragit till att många nya privatkunder kommit till banken under året. Mer än 95 procent av kunderna har anslutit sig direkt via bankens digitala kanaler. Antal e-möten ökade också och har blivit ett uppskattat sätt att möta banken på. Under det fjärde kvartalet valde närmare 4 av 10 kunder att använda e-möten. I oktober utvidgades samarbetet med Saco till att även omfatta medlemsförbundens 50 000 företagsmedlemmar.

Danske Bank vill ta en aktiv roll i samhället, bland annat genom att skapa tillväxt och gynna innovationskraft. Den digitala plattformen TheHub är en tydlig satsning och ett exempel på hur banken bidragit till att nordiska startups och tillväxtbolag har hittat finansiering, attraktiv arbetskraft, och best-practiceverktyg för den egna verksamheten. Vid årets slut hade TheHub drygt 800 upplagda startup-profiler och fler än 1 200 jobb hade förmedlats via plattformen. Som ytterligare ett steg i att stötta startups på deras tillväxtresa lanserade banken ”Danske Bank Growth” – ett koncept av finansiella tjänster som fokuserar på tillväxtföretag.

Fortsatt fokus på kundnöjdhet
Danske Bank har en hög ambition när det gäller kundnöjdhet och enligt bankens egna undersökningar framgår att kundnöjdheten ökar inom alla områden. Detta bekräftas även i externa undersökningar såsom i Prospera där Danske Banks kunder har rankat banken som nummer ett när det gäller till exempel ränte- och valutahandel, aktiederivat och som emittent inom Debt Capital Market (DCM). Kundnöjdhet kommer att bli ett ännu viktigare mått framöver och en avgörande framgångsfaktor. Bankens fokus framåt är därför att fortsätta leverera en kundupplevelse utöver det vanliga.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för helåret 2017. För ytterligare information, vänligen se danskebank.com/reports.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Berit Behring, vd, Danske Bank Sverige

070-522 04 06, berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet. Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader. Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att göra det enklare för våra kunder att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden. Vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn. Läs mer på danskebank.com/reports.

Om oss

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 300 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar