Hög kundaktivitet stärker resultatet för Danske Bank Sverige

  • Rörelseresultatet ökade med 22 procent
  • Marknadsandelar på nya bolån växer
  • Enda bank med ökad kundnöjdhet
  • Stabila kostnader

Danske Bank Sverige levererade ett rörelseresultat före skatt på 3 968 mkr, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 12 procent jämfört med samma period förra året.

Det är framförallt ett ökat räntenetto och stigande handelsintäkter som har bidragit till det positiva resultatet. Utlåningsvolymerna ökade med 19 procent jämfört med  samma period föregående år. Även  Danske Bank Markets fortsatte att leverera ett starkt resultat under tredje kvartalet. Ökade kundaktiviteter till följd av den volatila marknaden tillsammans med strategiska företagsaffärer bidrog till att handelsintäkterna utvecklades mycket positivt.

Kostnaderna under perioden låg på en stabil nivå. Kreditförlustnivån uppgick till 0,04 procent och ligger därmed på en fortsatt låg nivå.

"Jag är väldigt nöjd med resultatet och att vi har lyckats leverera värde till våra kunder, något som den senaste mätningen från Svenskt Kvalitetsindex bland annat bekräftar. I det tuffa marknadsklimat som råder med minusräntor och en i övrigt osäker omvärld, ska vi fortsätta bygga goda och starka relationer med våra kunder och erbjuda de bästa och modernaste lösningarna på marknaden”, säger Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige.    

Brexit och utvecklingen av svensk ekonomi
De omedelbara konsekvenserna av Brexit-omröstningen ser ut att bli mindre än förväntat, vilket har bidragit till en fortsatt positiv utveckling av internationell och inhemsk efterfrågan. Tillväxttakten i svensk ekonomi har dock växlat ned något som en följd av att tidigare penningpolitiska beslut börjar klinga av. Den tidigare positiva inflationsutvecklingen har också brutits, vilket medfört att svenska räntor har sjunkit något i förhållande till andra länder. I likhet med den internationella utvecklingen har nivån på svenska räntor stigit under kvartalet. Svagare efterfrågan och lägre inflation har också försvagat den svenska kronan tydligt, framförallt i förhållande till euron.


Normaliseringen av svensk tillväxt och en lägre inflation, är trender som väntas fortsätta under fjärde kvartalet varför ränteläget bedöms förbli mycket lågt.

Ökad kundnöjdhet och fler nya kunder
I den årliga bankundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex stod det klart att Danske Bank är den enda av bankerna som går framåt i kundnöjdhet bland privatkunder. Intervjuerna som genomfördes under augusti och september, visar att kunderna upplever en ökad närvaro och att banken har fokus på kundernas vardag.  Resultatet ligger helt i linje med bankens mål att ha nöjdast kunder. Ambitionen är att fortsätta balansera den digitala utvecklingen som banksektorn nu genomgår med det personliga mötet i varje kunds livssituation.

Vi ser ett stort inflöde av nya kunder och även ökade volymer inom bankens alla affärsområden. På företagsmarknaden består de nya kunderna främst av rörelsedrivande bolag och på privatmarknaden av bolånekunder. Tillströmningen av nya kunder har resulterat i att marknadsandelarna för nya bolån ökade under perioden. Hela 88 procent av bankens nya privatkunder har anslutit sig digitalt via en så kallad ”on-boarding-lösning” på webbplatsen. Vi kan också konstatera att kunderna i allt större utsträckning väljer att träffa bankens rådgivare digitalt via e-möten. 

Flyttar fram positionerna
Danske Bank stärkte sin position på marknaden för gröna obligationer och var arrangör när Stångåstadens emitterade SEK 575 miljoner. Banken var även en av fyra ledarbanker när Atlas Copcos emitterade en obligation om EUR 500 miljoner. Under årets första nio månader har Affärsområdet Corporate & Institutions har fått förtroendet att göra fler affärer med både befintliga och nya kunder.  Under perioden blev Cloetta och Gränges nya kunder. Banken finansierar som en av två banker Gränges förvärv av Noranda Aluminium. 

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för januari – september  2016.  För ytterligare information, vänligen se danskebank.com/reports.


För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde, vd, Danske Bank Sverige, 0752-48 02 14, ann.krumlinde@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige, 070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

 

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra  35 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet. Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av.

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn. www.danskebank.com

 

Om oss

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 300 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar