Danske Hypotek AB: Bokslutskommuniké 2017

Januari – december 2017 (inget jämförande år  den aktiva verksamheten startade under augusti 2017)

  • Rörelseresultat uppgick till 161,7 mkr
  • Räntenettot uppgick till 224,1 mkr
  • Kostnaderna uppgick till 27,2 mkr
  • Kreditförlusterna uppgick till netto 0,4 mkr
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 12,3%
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 42,0 %
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg [AAA] från Standars&Poor’s

Ta del av hela bokslutskommunikén på https://danskehypotek.se/financial-information eller i bifogad pdf. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller per.tunestam@danskebank.se