Datavis delårsrapport 1januari - 30 september 2001

DATAVIS DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2001 Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -6,8 (-9,8) Mkr Ökat säljfokus resulterade i nya uppdrag inom tjänsteområdena Systemutveckling och Systemintegration Verksamheten Under året har arbetet med att ställa om tjänsteutbudet från bredd till nisch fortsatt och detta närmar sig nu slutmålet - att endast omfatta tjänsteområdena Systemutveckling och Systemintegration inom affärsområdena Telekom och Affärslösningar. Indelningen i tjänsteområden och affärsområden syftar till att fokusera på det tjänsteutbud som ska representera varumärket DataVis och samtidigt öka förmågan att tillvarata de affärsmöjligheter som marknaden erbjuder. Tjänsteutbudet har koncentrerats inom ett antal nischer som förtydligar DataVis positionering inom de båda tjänsteområdena. Det rådande konjunkturläget medför en viss ovilja hos kunder att byta leverantör samt försiktighet inför investeringar. Många företag begränsar dessutom antalet konsultbolag man anlitar. Tredje kvartalet har inriktats på ett ökat säljfokus i alla delar av verksamheten. En målmedveten satsning har gjorts för att bibehålla och utveckla befintliga kunder. DataVis rikstäckande organisation har också samverkat för att skapa affärer med nya kunder. Det ökade säljfokuset har under tredje kvartalet resulterat i flera nya uppdrag. Inom tjänsteområde Systemintegration har DataVis erhållit uppdrag hos bla Metso och SCA. Inom tjänsteområde Systemutveckling har uppdrag erhållits hos bla Volvo IT, Jämtlands Läns Landsting och RFV Data. En vikande efterfrågan har märkts främst inom affärsområde Telekom där Ericssons konsultneddragningar är kännbara. Som ett led i DataVis fokusering träffades i augusti en överenskommelse mellan Handex System och DataVis att Handex övertar verksamheten knuten till DataVis standardekonomiprogram Nobis. Medelantalet anställda uppgick under perioden till 287 (247) personer. Resultatutveckling Under perioden uppgick koncernens totala omsättning till 176,3 (145,8) Mkr. Omsättningsökningen hänför sig i huvudsak till under år 2000 förvärvad verksamhet. Periodens rörelseresultat, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till -6,8 (-9,8) Mkr. Periodens resultat före skatt uppgick till -18,6 (-8,6) Mkr. I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster om 6,4 Mkr avseende kostnader i samband med avyttringen av DataVis Entré. Därutöver har bl a goodwillavskrivningar om 6,4 Mkr belastat resultatet. Under perioden har resultatet belastats med kostnader hänförda till omstruktureringen av verksamheten. Likviditetsreserven uppgick till 82,6 Mkr i form av likvida medel och kortfristiga placeringar. Periodens investeringar uppgick till 6,3 Mkr och avskrivningar på anläggningstillgångar till 4,2 Mkr. En vikande efterfrågan, främst inom affärsområde Telekom, har återspeglats i ett lägre kapacitetsutnyttjande än förväntat. Även resultatutvecklingen har påverkats negativt, främst från april till september. Det allt kärvare marknadsläget har inneburit en större försiktighet i rekryteringen vilket också medfört att volymtillväxten varit lägre än prognostiserat. Väsentliga händelser efter periodens utgång Fokuseringen av DataVis verksamhet till tjänsteområdena Systemutveckling och Systemintegration har medfört att specialområde Internetlösningar avyttrades i början av oktober. O2 Interactive Media AB och O2 Danmark ApS förvärvades av två av O2s ursprungliga grundare. DataVis och O2s gemensamma kunder och projekt består och samarbetet mellan företagen kommer att fortsätta. Framtidsutsikter Under kommande period väntas omstruktureringskostnader fortsätta att belasta resultatet. Affärsområde Telekom kommer att vara fortsatt påverkat av effekterna av Ericssons åtgärdspaket. Konsultuppdragen från Ericsson minskar och konkurrensen om övriga uppdrag på marknaden ökar. Inom affärsområde Affärslösningar är bedömningen att efterfrågan inte kommer att påverkas i lika hög utsträckning. Marknads- och säljinsatser kommer att vara fortsatt intensifierade. Sundsvall den 24 oktober 2001 Johan Örtenblad VD För ytterligare information kontakta: Johan Örtenblad, VD johan.ortenblad@datavis.se mobiltel: 070-575 50 77. Kommande informationstillfällen: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2001 kommer att publiceras under februari 2002. Rapporter kan beställas direkt från DataVis, Box 323, 851 05 Sundsvall. Rapporterna presenteras även på internet: www.datavis.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00200/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00200/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar