Delårsrapport, 1 jan - sept 2001

Delårsrapport, 1 jan - sept 2001 · Daydreams försäljning har, för jämförbara enheter, ökat med 51% under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. · Koncernens omsättning uppgick till 12,8 Mkr (6,9 Mkr jan 00 - sept 00). · Resultatet före avskrivningar uppgick till -6,2 (-4,1) Mkr för moderbolaget och -15,4 (-8,2) Mkr för koncernen, -49,2 (-13,1) Mkr resp. -58,9 (-15,8) Mkr efter finansnetto. · Koncernens kostnader har minskat med 27% detta kvartal, jämfört med föregående kvartal, genom kostnadseffektiviseringar. · Efter rapportperiodens slut anställdes Göran Eriksson som vVD med operativt ansvar för Daydream Software och Entertainment. · Dotterbolaget Tonteknik har under slutet av perioden sålts och E-game har direkt efter perioden försatts i konkurs. · För Clusterball® har avtal med publicister tecknats över hela världen Verksamheten Arbetet med att minska kostnaderna har varit i fokus under perioden och resultaten har redan visat sig genom att kostnaderna detta kvartal kraftigt minskat jämfört med tidigare kvartal. Detta har skett genom både personalminskningar, främst i dotterbolagen, och kostnadseffektiviseringar. Arbetet med omorganisationen av Daydream Entertainment är klart och organisationen fungerar enligt planerna. Införandet av den nya projektmodellen innebär, förutom ökad produktionskapacitet, även att Daydream kan garantera leverans av produktioner i rätt tid och utfört på rätt sätt. Leveranssäkerhet som detta skapar förtroende och trygghet hos beställarna. Daydream Entertainment kommer även att komplettera sitt utbud genom att erbjuda kunderna produktioner för andra plattformar såsom X-box, Playstation och Nintendo likväl som att jobba med spel för mobiltelefoner. Daydream har nu tecknat avtal gällande hela världen med publicister gällande samtliga färdiga produkter. Detta medför att royaltyintäkterna kommer att öka framgent. Daydreams on-linespel Clusterball nylanserades av Real Networks på Real Arcade i slutet på september. Under perioden har moderbolaget och Daydream Entertainment flyttat till nya gemensamma lokaler. Nu sitter man i nya lokaler som man hyr av Ericsson Erisoft. Lokalerna är toppmoderna med tanke på arbetsmiljö, ändamålsenlighet och framförallt säkerhet. Daydream bedriver ett samarbetsprojekt med Luleå Tekniska Högskola, LTH, och Data Ductus beträffande en dataspelsutbildning på Institutionen i Skellefteå. Utbildningen är avsedd att utbilda både grafiker och programmerare och kommer att vara en bra rekryteringsbas för Daydream i framtiden. http://www.tt.luth.se/utbildningar/Datorspelsinformation.pdf Under perioden har dotterbolaget Tonteknik sålts. Bolaget har redovisat förlust under årets samtliga månader och någon vändning kunde inte skönjas inom överblickbar framtid varför en försäljning direkt har en positiv effekt på koncernens kassaflöde. Efter rapportperiodens utgång försattes dotterbolaget E-game i konkurs. Bolaget klarade budget under årets 3 första månader men tappade sedan kraftigt i omsättning. Efter 6 månaders fruktlösa rekonstruktionsförsök bestämde sig styrelsen för Daydream Software AB för att kapitalutflödet måste stoppas. Som absolut bästa åtgärd ansågs konkurs vara sedan förhandlingar med potentiella köpare inte kunnat slutföras. Genom ovanstående har de största utflödeskällorna stoppats samtidigt som renodlingen mot kärnverksamheten fortsätter. Fortsatt effektivisering och marknadsfokus kommer enligt planerna att ge positivt kassaflöde under sista kvartalet 2001. Kommentarer till resultatet Arbetet med att minska kostnaderna har varit i fokus under perioden och resultaten har redan visat sig genom att kostnaderna detta kvartal kraftigt har minskat jämfört med tidigare kvartal. Resultaträkningen innefattar även Tonteknik och E-game, allt enligt redovisningsrådets rekommenderationer. Siffrorna är därför fullt jämförbara mellan kvartalen inom respektive år. Koncernen redovisar ökande omsättning under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet har fortfarande en negativ trend men denna förväntas vända under kvartal 4 beroende på genomförda åtgärder för kostnadsminskning tillsammans med intäktsökningar från bl.a. julhandel och fler spel på marknaden. Resultatet efter finansnetto belastas hårt (-32,3 Mkr) av nedskrivningen av koncerngoodwill på E-gameköpet. Efter denna nedskrivning finns ingen koncerngoodwill kvar i balansräkningen. Kostnaderna för utveckling av spel har under delårsperioden aktiverats med 7,9 Mkr. Under samma period har aktiverade kostnader avskrivits med 8,7 Mkr. Både Safecracker och Traitors Gate har skrivits av till fullo, men genererar fortfarande intäkter. Avskrivningen av aktiverade kostnader för Clusterball och Ski-Doo X-Team Racing påbörjades 1:a september 2000 respektive 1:a januari 2001. Samma redovisningsprinciper som tidigare perioder har använts. Kommentar till nettoomsättningen Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,8 Mkr (6,9 Mkr jan 00 - sep 00). Bolaget visar därmed fortsatt ökande försäljning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00680/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00680/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar