Förtydligandet av ett pressmeddelande om företrädesemission om 9,3 Mkr från 2016-05-11

Det var felaktig information i pressmeddelandet om att Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 6 Mkr motsvarande ca 65 procent. Den korrekta meningen är att Bolaget har för avsikt att Företrädesemissionen ska vara via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till inte mer än 6 Mkr motsvarande ca 65 procent. I dagsläget har bolaget genom muntliga avtal garantiåtaganden motsvarande cirka 30 procent av emissionen. Bolaget beklagar kommunikationsfelet. Exakt procent av garantiåtagandet skall presenteras i ett separat pressmeddelande och i ett Memorandum.

Sammanfattning
• Styrelsen i DBP har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets befintliga aktieägare om ca 9,3 Mkr.

• Emissionen omfattar högst 4 150 666 aktier till en kurs om 2,25 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 9 338 998,50 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 207 533,30 kronor

• Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 19 maj 2016.
• Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan 23 maj och 7 juni 2016

Bakgrund och motiv

För att snabbare utveckla bolagets front-line produkter - SA-033 och Temodex - strävar styrelsen efter att hitta en partner och har under det senast året lagt mycket energi på ”match-möten” på EBD konferenser för investerare i San-Francisco i januari och Stockholm i april. Bolagets produkter har väckt ett mycket stort intresse hos flera bolag - vilket bidrog till initiering av två due dilligence processer. Styrelsen är mycket glada över de nya högkvalitativa kontakterna. Företagets granskning har initierats och vi är medvetna om att vägen till ett avtal kan ta tid. Det är för att säkerställa att utvecklingen av Bolagets produkter inte skall stanna av som denna nyemission. Styrelsen är av den åsikten att ett väl kapitaliserat bolag är en starkare förhandlingspart än ett bolag som inte har de finansiella musklerna att hantera utdragna förhandlingar.

Tilldelning av aktier utan företrädesrätt vid eventuell överteckning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som tecknat med företrädesrätt och angett detta på anmälningssedeln. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

17 maj 2016 Sista handelsdag inklusive teckningsrätt

­­­18 maj 2016 Första handelsdag exklusive teckningsrätt

19 maj 2016 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen

20 maj 2016  Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

23 maj – 2 juni 2016   Handel med teckningsrätter

23 maj – 7 juni 2016  Teckningsperiod

Handel i BTA sker från och med den 23 maj 2016 till det datum som anges i pressmeddelande efter registrering hos Bolagsverket  

Omkring 9 juni 2016 Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

Omkring 30 juni BTA omvandlas till aktier

Kontoförande institut:

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3tr

SE-111 46 Stockholm, Sverige

Mail: info@eminova.se

Om våra produkter:

BeloGal™

BeloGal™ är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel till det organ var läkemedel behöver verka.

SA-033

SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med hjälp av sin innovativa drug-delivery teknologi BeloGal™. Genom att den innovativa formuleringen styr doxorubicin till levern ökar koncentrationen av den aktiva substansen i det önskade målorganet vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropp-) cellgiftsbehandling.

Temodex

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är kliniskt prövat. Temodex är registrerat som förstavalsbehandling av elakartade hjärntumörer i Vitryssland sedan år 2014. Den 12 oktober 2015 har DBP förvärvat de globala rättigheterna till Temodex, förutom i den Euroasiska Ekonomiska Unionen samt Ukraina.

Mer info om våra produkter: www.doublebp.com

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:  
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex - en produkt registrerad i Vitryssland för behandling av hjärntumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar