Delårsrapport 1 januari-30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 ·Försäljningen under perioden ökade till 4.614 tkr (804). ·Leverans av ett Decim System till Ivoclar Vivadents huvudkontor i Schaan, Liechtenstein. ·Decim AB och Ivoclar Vivadent AG har slutit avtal avseende leverans i år av ytterliggare tre kompletta Decim System. Ordervärdet uppgår till ca 9 mkr. ·Ivoclar Vivadent AG har beställt fyra separata Decim Reader Designer. Ordervärdet uppgår till ca 1 mkr. ·Utvecklingen av affärskonceptet cad.esthetics tillsammans med Ivoclar Vivadent fortskrider. Ett gemensamt marknadsbolag med namnet Cad.esthetics AG med säte i Schweiz bildas under kvartal fyra. ·Rörelseresultatet uppgick under perioden till -23.297 tkr (-25.928). För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör 0910-546 00 Telefon 070-592 56 70 Mobil Staffan Holmström, Ekonomi och Finans 0910-546 00 Telefon 070-31 546 52 Mobil www.decim.com www.cadesthetics.com www.ivoclarvivadent.com Decim i korthet Decims affärsidé är att erbjuda tandtekniska laboratorier automatiserad produktion för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserad på unik cad/cam-teknik. Decim System är avsett att effektivisera tandvårdens arbetsmetoder. Denzir® är det första tandrestaurationsmaterialet, som är både hälsovänligt och hållbart. Denzir® är CE-, NIOM och FDA-certifierat och kan därmed marknadsföras i både Europa och USA. Produkterna representerar en ny generation teknik och material, vilket löser stora problem inom den traditionella tandvården. Decim har som mål att vara etablerat som en av de tre ledande leverantörerna av cad/cam-baserade system för tillverkning av tandrestaurationer. Decim System utvecklas till att vara ett cad/cam-system som tillverkar ett flertal dentalprodukter i olika material. Försäljning och resultat Försäljningen under perioden uppgick till 4.614 tkr (804). Under perioden levererades ett komplett Decim System till Ivoclar Vivadents huvudkontor i Schaan, Liechtenstein. Installationen sker i anslutning till ICDE - International Center for Dental Education, där ca 7.000 tandläkare och tandtekniker utbildas årligen. Försäljningen avser dessutom Denzir® kronor och hättor i Sverige samt intäkter för kliniska prövningar utförda i samarbete med Ivoclar Vivadent AG. Rörelseresultatet för perioden uppgår till -23.297 tkr, en förbättring med 2.631 tkr jämfört med föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -22.544 tkr (-25.546). Decim AB och Ivoclar Vivadent AG har slutit avtal avseende leverans i år av ytterliggare tre kompletta Decim System. Ordervärdet uppgår till ca 9 mkr. Ivoclar Vivadent AG har dessutom beställt fyra separata Decim Reader Designer. Det totala ordervärdet uppgår till ca 1 mkr. Affärskonceptet cad.esthetics Utvecklingen av affärskonceptet cad.esthetics tillsammans med Ivoclar Vivadent fortskrider. Ett gemensamt marknadsbolag med namnet Cad.esthetics AG med säte i Schweiz bildas under kvartal fyra. Bolaget kommer att ägas till 51 procent av Ivoclar Vivadent AG och till 49 procent av Decim AB. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 500.000 CHF. Cad.esthetics har etablerat en projektorganisation bestående av 27 personer, varav 6 från Decim och 21 från Ivoclar Vivadent. Denna omfattar bl.a. funktioner för business architecture, marketing and sales, product development och scientific communication. För att förbereda en fullskalig internationell lansering av affärskonceptet cad.esthetics i början av 2003 kommer under 2002 samarbete att etableras med ett antal laboratorier på prioriterade exportmarknader Marknad Det pilotsystem som under året betatestats hos ett ledande svenskt dentallaboratorium, DP Nova i Malmö, har under sommaren godkänts och certifierats. Systemet används nu i reguljär kommersiell drift. Decim AB har lokaler i anslutning till Ivoclar Vivadent, Solna Stockholm. I sina lokaler har Ivoclar Vivadent under sommaren byggt upp sitt tjugonde internationella utbildningscentrum, ICDE - International Center for Dental Education. Centret kommer att invigas i samband med Swedental i Stockholm, den 25-27 oktober. Under Swedental kommer Ivoclar Vivadent tillsammans med DP Nova Dentallaboratorium att lansera cad.esthetics-konceptet för den nordiska marknaden med särskilt fokus på Denzir® kronan. Kliniska studier Ivoclar Vivadent har från Decim övertagit det operativa och ekonomiska ansvaret för samtliga kliniska studier. Detta har gjort att verksamheten kunnat utökas. Kliniska studier pågår för treledsbroar i Denzir®. Studierna beräknas vara klara i slutet av nästa år. Produktlansering är planerad till år 2003. Produktutveckling En systematisk genomgång och samordning av Decims och Ivoclar Vivadents produktutvecklingsplaner och projektmodeller sker nu för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av de gemensamma resurserna. I början av 2002 lanserar Decim en reducerad Denzir® krona som kan beläggas med ett jämntjockt lager porslin. Fördelen är att hållfastheten ökas betydligt för den färdiga kronan. En annan fördel är att porslinspåläggningen blir enklare och snabbare än vid användandet av konventionella hättor. Decims mål är att automatisera en stor del av laboratoriernas produktion och då kunna erbjuda ett flertal olika typer av material. Tillsammans med Ivoclar Vivadent pågår därför studier av alternativa material för Decim System. Organisation Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 29 jämfört med 26 vid motsvarande tillfälle föregående år. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel uppgick till 29.626 tkr (9.586). Räntebärande skulder uppgick till 7.113 tkr (7.275). Det egna kapitalet uppgick till 33.696 tkr (18.984). Soliditeten var 58,5 procent (58,7). Investeringar Investeringarna uppgick till 478 tkr (2.175). Sammanläggning av aktier Den ordinarie bolagsstämman den 24 april beslöt att höja det nominella beloppet per aktie från 50 öre till 5 kronor genom en sammanläggning av aktier 10:1. Efter sammanläggningen är handelsposten i Decim 200 aktier. Kommande informationstillfälle Bokslutskommuniké den 7 februari 2002. Skellefteå den 23 oktober 2001 Jan Würtz Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00710/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00710/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Decim skall erbjuda helhetslösningar för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på unik cad/cam-teknik.

Dokument & länkar